1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Yapı Malzemelerini Herkes Denetleyemeyecek!

Sadece mühendislik ve mimarlık fakülteleri mezunu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yapacağı sınavda başarılı olanlar, yapımalzemeleri konusunda piyasa gözetimi ve denetimi yapabilecek

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde Çalışacak Denetim Elemanlarının Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliği yeniledi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ ile 2006 yılında yayımlanan eski tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilmesi hedeflenen yapı malzemelerinin, yönetmeliğe uygunluğunun ve güvenilirliğinin piyasa gözetimini ve denetimini gerçekleştirmek üzere yetkili makam tarafından görevlendirilecek denetim yöneticilerinin ve denetim elemanlarının seçilmesine ve yetkilendirilmesine dair usul ve esasları belirliyor.

Tebliğ ile “merkez denetim elemanı” kategorisi oluşturulurken, denetim yöneticisi ve denetim elemanlarının nitelikleri de yeniden belirlendi.

Bakanlık tarafından; yapı malzemelerinin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürütmek, ülke genelinde yapılacak piyasa gözetimi ve denetimi için strateji belirlemek, denetim elemanlarına yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere görevlendirilen, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığında görev yapan Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğünde görevli, üniversitelerin mühendislik ve mimarlık fakültelerinden en az lisans seviyesinde mezun olan teknik personel, “merkez denetim elemanı” olarak görev yapacak.

Yapı malzemelerinin piyasa gözetimi ve denetimini yapan veya bu görevi yapmak üzere görevlendirme yapan, müsteşar, ilgili müsteşar yardımcısı, yapı işleri genel müdürü, yapı malzemelerinden sorumlu yapı işleri genel müdür yardımcısı, yapı malzemeleri dairesi başkanı, 81 il bayındırlık ve iskan müdürleri ve il müdürlüklerinin organizasyon şemaları doğrultusunda piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürütmekle görevli ilgili müdür yardımcısı, il bayındırlık ve iskan müdürlüklerinde bulunan yapı malzemeleri birimlerinin şube müdürleri ve merkez piyasa gözetimi ve denetimi şube müdürü, “denetim yöneticisi” olarak görev alabilecek. Üniversitelerin mühendislik ve mimarlık fakültelerinden en az lisans seviyesinde mezun ve işin niteliğine uygun vasıflarda olan, bakanlık tarafından verilen eğitimi tamamlayarak sınavlarda başarı göstermiş ve piyasa gözetimi ve denetimi elemanı hüviyeti almaya hak kazanmış yapı malzemelerinden sorumlu şubede görevli teknik personel, “denetim elemanı” olarak örevlendirilebilecek.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamına giren yapı malzemelerinin piyasa gözetim ve denetimi faaliyetlerini gerçekleştirecek denetim elemanları, bakanlık tarafından hazırlanan esaslara göre eğitim aldıktan sonra uygulanacak yazılı sınavda ve yine bakanlık yetkilileri arasından teşekkül ettirilecek bir sınav komisyonu marifetiyle uygulanacak sözlü sınavda başarılı olması halinde piyasa gözetimi ve denetimi elemanı hüviyeti kazanarak, yetki belgesini taşımaya hak kazanacak. Denetim yöneticileri ve merkez denetim elemanları, bulundukları görev ve çalıştıkları alan itibarıyla eğitim ve sınav aşamasına gerek kalmadan, denetim yöneticisi ve merkez denetim elemanı yetki belgesini almaya hak kazanacak. Tüm denetim elemanları, bu belgeyi, yürütecekleri denetimlerden önce ibraz edecek. Yetkili makam tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarının, konusunda eğitimli olmaları gerekiyor. Bu amaçla verilen eğitimlerin tek elden (merkezi olarak) gerçekleştirilmesi, yurt genelinde uygulama birliği sağlanması için esas olacak. Üniversitelerin mühendislik ve mimarlık fakültelerinden en az lisans seviyesinde mezun ve kadrolu personel için asaleti tasdik olan, sözleşmeli personel için ise bakanlıkta en az bir yıl çalışmış, Kamu İhale Kanunu, Devlet İhale Kanunu ve Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa aykırı hareket etmemiş ve hakkında herhangi bir disiplin işlemi uygulanmamış teknik personel arasından, Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığınca hazırlanan müfredata göre eğitimi tamamlayan ve bu müfredattan yapılacak olan yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanlar, denetim elemanı olmaya hak kazanacak. Bu şartları taşıdığı halde istenen süreyi sağlamayan teknik personele kimlik belgeleri, öngörülen sürenin tamamlanmasını müteakip verilecek. Geçmiş eğitim ve deneyim birikimlerinden bağımsız olarak, bakanlık tarafından verilen eğitimi tamamlamamış ve/veya sınavlarda başarı göstermemiş bulunan personel, denetim elemanı olarak görevlendirilemeyecek. Yetkili makamların görevlendirmek istedikleri elemanlar için yapacakları eğitim talepleri bakanlıkça değerlendirilecek.

Tebliğ uyarınca, 2006 yılında çıkarılan tebliğ kapsamında verilen kimlik belgeleri, 2 yıllık sürenin dolması nedeniyle geçersiz sayılacak. Yeni tebliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce düzenlenen kimlik belgelerinin geçerliliğinin uzatılması, bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde belirlenecek. Bakanlıkça yapılacak yıllık performans değerlendirmesi sonucunda mevcut kimlik belgelerinin iptal edilmesi hakkı bakanlığa ait bulunuyor. Denetim elemanı, görevlerini eksiksiz ve mesleki ahlak kurallarına uygun olarak yerine getirmediği takdirde, durum bir tutanakla saptanarak ilgili hakkında idari ve gerekirse adli mercilere başvurarak kovuşturma açılması sağlanacak. Bu işlemlerin yürütülmesinden üst amirler müteselsilen sorumlu olacak. Yetkili makam, bir denetim elemanının görevle ilişiğini kesme hakkı bulunuyor.

Uygulama sırasında görevini ihmal eden veya kötüye kullanan denetim elemanının görevle ilişiği kesilecek.

AA

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir?Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı.Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Marmaray’ın Cirosu 2 Milyar Liraya Yaklaştı

Yolcu sayısı 440 milyona ulaşan Marmaray’ın cirosu, hizmet vermeye başladığı 29 Ekim 2013 yılından bu …