1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Ev Alım ve Satımında Yapılması Gerekenler

Daha çok ev olmak üzere taşınmaz satışında ve emlak piyasasında hareketli günler yaşanmaktadır. Yeni düzenlemeler tapu işlemleriyle ilgili birçok soruyu da beraberinde getirdi. Tapu işlemleri nasıl yapılır? Dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Detayları bu yazımızda hatırlayalım.

Bir taşınmazın veya bir gayrimenkulün el değiştirme işlemine tapu devri adı verilir. Bilindiği gibi gayrimenkule ilişkin işlemler tapu siciline tescil ile gerçekleşir. Miras, mahkeme kararı, cebrî icra, işgal, kamulaştırma hâlleri ile kanunda öngörülen diğer hâllerde, mülkiyet tescilden önce kazanılır. Ancak, bu hallerde malikin tasarruf işlemleri yapabilmesi, mülkiyetin tapu kütüğüne tescil edilmiş olmasına bağlıdır.

Tescille mülkiyetin kazanılması geçerli bir sözleşme ve resmi şekillerin tamamlanması ile gerçekleşir. Tapu işlemi için bazı belgelerin tamamlanması gereklidir.

Bu belgeler;
– Nüfus cüzdanı ve bir adet fotokopisi,

– İlgili belediyeden alınan vergi borcu olmadığına dair yazılı belge ve eski borçlara ait Ödendi makbuzu,

– Alım satımlarda önceki tapunun aslı veya fotokopisi,

– Tapu harcı ve emlak vergisi ödemesi tapu işlemlerinden önce yapılmalıdır.

– DASK yaptırılmalı ya da güncellenmelidir.

– İşlem vekaleten yapılacaksa noter onaylı vekaletname gerekmektedir.

Tapu dairesinde yapılması gereken işlemler ise bu belgelerin eksiksiz olarak toplanmasıyla başlar. Satım işlemini yapacak olan kişi tapunun aslını, belediye rayiç belgesini, ev ipotek altındaysa ipotek belgesini yanında bulundurmalıdır. Tapu dairesinde belgelerle birlikte ön başvuru yapılır. Belgelerde eksik olmadığı takdirde başvurunuz onaylanacaktır. Onay halinde telefonunuza onay mesajı gelir, randevu saat ve tarihi belirtilir. Randevuya gitmeden önce ilgili banka şubesine tapu harcı yatırılmalıdır. Harcı yatırdığınıza dair dekontu randevuda yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Randevu anında alıcı ve satıcı hazır halde aynı anda akit odasında belgeleri imzalar. Tarafların imzası tamam olduktan sonra tapu müdürü de belgeyi imzalar ve satış işlemi gerçekleşmiş olur. Ayrıca belirtmeliyiz ki yoğunluğun fazla olduğu dönemde tapu müdürlüklerinde işlemlerinizin hızlandırılmasına ilişkin vaatte bulunan yetkisiz kişilere itibar etmemeye dikkat ediniz.

Resmi şekil tapu memuru tarafından verilir. Noterlerin yetkisi yoktur. Noterler taşınmaz satış vaadi yapabilir. Noterde yapılan satış sözleşmesi geçersizdir. Ancak tarafların iradesinin taşınmaz satış vaadi yapmak olduğu düşünülerek bu satış sözleşmesi taşınmaz satış vaadine çevrilir. Taşınmaz satış vaadi taşınmazın sahibine satış sözleşmesi yapma yükümlülüğü yükler. Eğer taşınmazın sahibi satış sözleşmesi yapmaktan kaçınırsa sözleşmenin diğer tarafı dava açmalıdır. Hukuken bu davada verilen hakim kararı taşınmaz sahibinin iradesi yerine geçer. Açılan davada verilecek karar ile birlikte mülkiyetin geçişi ve tescil sağlanır.

Tapuda işlemleriniz gerçekleşirken ilgili devlet memuru tarafından sicile kaydedilmesinin ardından mülkiyet de tarafınıza geçmiş olacaktır.

Hakkında: SerMimar

Osmanlılarda mimarbaşı, SerMimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak SerMimar'ın görevleri arasındaydı.

Ayrıca...

Kamulaştırmada Radikal Değişiklikler

Çok uzun yıllardır, Türkiye’nin kanayan yarası “kamulaştırma mağduriyeti ve mülkiyet hakkı ihlalleri” hakkında yeni düzenlemeler …