1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Müellif İmzası Yer Almayan Yapı Ruhsat Formları Yeniden Düzenlendi

Yapı Ruhsatlarında yapı sahibinin, yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı denetçilerinin ve proje müelliflerinin ıslak imzalarının ruhsat formundan kaldırılması hakkında açtığımız davalar sonucunda 11.3.2020 tarihinde yayınlanan “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile hukuka aykırı düzenlemeler düzeltilmiştir.

Yargı Kararlarıyla İptal Edilen Müellif İmzası Yer Almayan Yapı Ruhsat Formları Yeniden Düzenlendi

2 Mayıs 2018 tarihli 30409 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Ruhsatları ve Yapı Kullanma İzin Belgelerine ilişkin Tebliğ eki Yapı Kullanma İzin Belgesi Formu ve Yapı Ruhsatı formlarında yapı sahibinin, müteahhidin, şantiye şefinin, proje müellifleri ve fenni mesullerin imzalarının bulunduğu hanelerin kaldırılmasına yönelik olarak Danıştay 6. Dairesi’nin 2018/5260 E. sayılı dosyasında yürütmenin durdurulmasına karar verilmişti.

Anılan dava devam ederken 27 Ekim 2018 tarih, 30578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1. maddesi ile dava konusu ruhsat formları standartları Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin eki haline getirilmiş, ikinci kez açılan davada Danıştay 6. Dairesi’nin 2018/9566 E. sayılı dosyasında yeniden yürütmenin durdurulmasına karar verilmişti.

Anayasanın 138.maddesinin son fıkrasında, “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” hükmüne yer verilmiştir.

İdari Yargılama Usulü Kanununun 28.maddesinde, “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez” hükmü yer almaktadır.

Anayasa ve yasal düzenlemeler doğrultusunda Danıştay kararlarının gereğinin gecikmeksizin yerine getirilmesi, hukuka aykırılığı ortaya konan ve iptal edilen düzenlemelere dayalı uygulamalara bir an evvel son verilmesi, kararlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yeniden düzenleme yapılması gerekirken;

Yürütmenin Durdurulması kararlarına aykırı olarak 25.07.2019 tarih ve 30842 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 14. maddesi ile aynı düzenlemeler yeniden yürürlüğe konulmuş ve Danıştay 6. Dairesinin 2019/19213 E. sayılı kararıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yargı Kararlarına Uymadığı açıklanarak üçüncü kez yürütmenin durdurulması kararı verilmişti.

Danıştay 6. Dairesinin her üç kararında; yapılaşmaya ilişkin süreçlerin can ve mal güvenliği açısından hayati önemi de vurgulanarak Yapı Ruhsatlarında fenni mesullerin, şantiye şeflerinin ve proje müelliflerinin imza hanelerine yer verilmemesinin hukuka aykırılığı ile önceki Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi formlarında yer alan “yapıların inşasında sorumluluk alan mimar ve mühendislerin yaptıkları işlemlere ilişkin bilgilerin ilgili idarelerce meslek odalarına gönderilmesine” ilişkin ifadelereyeni Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi formalarında yer verilmemesinin hukuka aykırı olduğu açıkça belirtilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 11.03.2020 tarihinde yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. Maddesi ile yapı ruhsat formları yargı kararlarına uygun olarak değiştirilerek, formlarda imza hanelerine ve ruhsat formlarının meslek odalarına gönderilmesi kuralına yeniden yer verilmiştir.

Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB MİMARLAR ODASI

Hakkında: SerMimar

Osmanlılarda mimarbaşı, SerMimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak SerMimar'ın görevleri arasındaydı.

Ayrıca...

Yapı Sektöründe Yeni Düzenlemeler: Müteahhitlere Ek Maliyetler Yolda

Yapı sektöründe yeni düzenleme: Müteahhitler artık laboratuvar ve çip seçimi yapabilecek, beton deney masraflarını üstlenecek. …