1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Yapı Ruhsatı Formundan Islak İmzaların Kaldırılması İşlemine Karşı Açtığımız Davada İptal Kararı Verildi

YAPI RUHSATI FORMUNDAN ISLAK İMZALARIN KALDIRILMASI İŞLEMİNE KARŞI AÇTIĞIMIZ DAVADA İPTAL KARARI VERİLDİ

Danıştay 6. Dairesi, TMMOB tarafından, yapı ruhsatı formundan ıslak imzaların kaldırılması işlemini barındıran TS 8737 Yapı Ruhsatı Standardının iptaline ilişkin açılan davada, iptal kararı verdi.

01.02.05.2018 tarihli, 30409 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardına ve TS 8737 Yapı Ruhsatı Standardına ilişkin tebliğin 2. maddesinin ve anılan madde ile yürürlüğe giren 18.12.2017 tarihli TS 8737 Yapı Ruhsatı Standardının iptali istemiyle açılan ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın da TMMOB yanında müdahil olduğu davada karar açıklandı.

Dava dilekçesinde “Yapı ruhsatı formundan yapı sahibinin, müteahhidin, şantiye şefinin, proje müellifleri ve fenni mesullerin ıslak imzalarının kaldırılması nedeniyle ruhsat veren idarelerin denetiminin zayıflayacağı, proje müelliflerinin telif haklarının yok sayıldığı, imzalamadıkları bir formdan sorumlu tutulmalarının mümkün olmadığı, ruhsat formlarının inşaata başlama tarihi de işlenerek onaylı örneklerinin bir ay içinde ilgili meslek odasına gönderilmesine ilişkin düzenlemesinin kaldırılmasının İmar Kanunu’nun 28. maddesine aykırı olduğu” hususlarına değinildi.

Danıştay 6. Dairesi, dava konusu 02 Mayıs 2018 tarih ve 30409 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin belgesi Standardına ve TS 8737 Yapı Ruhsatı Standardına ilişkin tebliğin 2. Maddesinin ve bu düzenlemeye dayanılarak uygulamaya konulan 18.12.2017 tarihli TS 8737 Yapı Ruhsatı Standardının “yapı sahibinin, yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı denetçilerinin ve proje müelliflerinin ıslak imzalarının kaldırılmasına” yönelik değişikliğe ilişkin kısmının iptaline karar verdi.

Karar gerekçesinde “…yapı ruhsatı formunda belirtilen imzaların kaldırılmasında idareler tarafından bürokrasinin azaltılması amacı haricinde teknik veya hukuki bir gerekçe ileri sürülemediği…” ve “…fenni mesullerin(veya müellif, yapı müteahhidi vb.) yapı ruhsatı alınması sürecinde sorumluluklarının yalnızca projelerin hazırlanması veya taahhütname düzenlenmesi ile sınırlı olmayıp, tüm o sürecin belgeye bağlandığı yapı ruhsatlarında imza atılması suretiyle yapıya ilişkin hususların hukuka ve fenne uygun olduklarının onaylanması gerektiği…” ifadelerine yer verildi.

Danıştay Kararı’na ulaşmak için tıklayınız

KAYNAK:

Hakkında: SerMimar

Osmanlılarda mimarbaşı, SerMimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak SerMimar'ın görevleri arasındaydı.

Ayrıca...

Ruhsat Verilen Bina Sayısı Arttı

Yapı ruhsatı verilen bina sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 28 arttı. Belediyeler tarafından yapı …