1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Kira Sözleşmesinde Hususi Koşullar

1.Kiracı kiralananı mesken ve ikametgah adresi olarak kullanacaktır.

2.Kiracı,mecuru bir başkasına devir ve ciro edemez. Kiracı alamaz, mecurun bir kısmından veya tamamından başkalarını istifade ettiremez ,tahsis edemez ,mecuru devir ve temlik edemez .

3.Kiracı ,mal sahibinin yazılı muvaffakati olmadıkça kiralanan yer ve mecur içinde tadilat ve inşaat yapamaz. Hiçbir yerini yıkamaz ve değiştiremez .

4.Mecrun ve kiralanan yerin tenfizat ve tenvirat gibi ve buna benzer resmi dairelerde alınmakta olan veya ileride alınacak resim , rusum, vergi harç, belediyenin çöp harcı , istirak gibi paralar kiracıya ait olup, miktarları kiralayanca bildirildiği tarihten itibaren YEDİ İŞ GÜNÜ içinde bu miktar kiracı tarafından kiralayana tediye edilecektir .

5.26.05.1981Tarih ve 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu’ na 3914 Sayılı yasa ile ilave edilen mükerrer 44.maddesi mucibince ve de bu kanuna bağlı olarak çıkartılan yönetmelik ve tebliğlerden tahakkuk eden Çevre Temizlik Vergi giderlerinin aslı ve fer’ilerinin tediyesi kiracıya aittir.

6.Kira bedeli her takvim ayının 5.günü kiralayanın banka hesabına peşinen ödenir. Bu ödeme tarih mutlak tediye tarihidir . Kiracı, zamanında ödenmediği kira bedeleri için ayrıca aylık % 10 gecikme cezasını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

7.Bir ayın kirası ödenmediği takdirde, diğer ayların kira bedellerinin muacceliyet kazanacağını taraflar peşinen kabul eder.

8.Kiracı, her ay kiradan kestiği stopajı Vergi Dairesine yatırdığını tevsik etmek için her üç ayda bir dekontun fotokopisini yatırdığı tarihten itibaren YEDİ GÜN içinde kiralayana iadeli taahhütlü mektup ile tebliğ etmek zorundadır .

9.Hususi koşullarda belirtilen hususlar ve mükellefiyetler, kira bedelinin bir ihtara hacet kalmaksızın tahliye hakkı kesbedileceğini taraflar peşinen kabul eder .

10.Kiracı ödediği son ay kira bedelinden dolayı , evvelki aylara ait ödenmeyen kiraları ödediği anlamına gelmez .Kiralayan BK.daki ihtirazı kaydını mahfuz tutarak aylık kira paralarını tahsil eder.

11.Kiracı , kira hitamı sonunda veya kira akdi süresinde kira tenzili talebinde bulunamaz.

12.Kiracı ,kiraladığı yerin ve mecurun özelliğine ve büyüklüğüne ve de bu yerde ikamet etmesine bağlı olarak ve önemine göre, yangına karşı her türlü tedbiri almaya ,yeterli miktarda yangın malzemesi kullanmaya ve de yangın cihazı bulundurmaya mecburdur. Kiracı kiraladığı yerde patlayıcı , yanıcı madde ve malzeme bulunduramaz . İhmal ve taksir ağır kusur addolunur. Kusursuzluğun ispatı kiracıya aittir .

13.Kiracı kontrat bitiminde kira rayiç bedelini % oranında artışını şimdiden kabul ve taahhüt eder.

14.Kira sözleşmesi sona erdiğinde , kiralanan yer ve mecur teslim tutanağı ile kiralayana teslim edecektir .

15.Kiracı ,kira sözleşmesinin imzası ile kiralanan yeri ve mecuru tam ve mükemmel olarak her türlü ayıptan ari olarak kiralayana teslim ile yükümlüdür.

16.Taraflar , yukarıda yazılı adreslerinin kanuni tebligat adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu , adres değişikliğinin yazılı olarak karşı tarafa bildirilmemesi halinde , bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli olacağını kabul ederler .

17.Taraflar , arasında bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda …… .. Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir .

Üç sahifeli 17 özel maddelik bu kira sözleşmesi 2(İki) nüsha olarak düzenlenmiş 1 ( Bir)sureti kiracıya 1 (Bir) sureti kiralayana bırakılarak yürürlüğe girmiştir.

Kiracı Kiralayan

Not: Kira sözleşmesinin genel hükümleri kira kontratosunda mevcuttur. İş bu sözleşme sadece özel hükümleri düzenlemek amacıyla hazırlanmış bir örnektir.

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Evime Taşınmak İçin Tahliye Davası Açabilir Miyim?

Tamer Heper, Posta Gazetesi’de ” Siz tedbirli olun ” başlıklı yazıyı kaleme aldı. Heper, köşe …