1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Kıyı Tesisleri Yönetmeliği Yayımlandı

Kıyı Tesislerine İşletme izni verilmesine ilişkin usül ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi…

Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce faaliyetleri devam eden kıyı tesislerince işletme izni veya geçici işletme izni almak üzere 1 Ocak 2010 tarihine kadar Denizcilik Müsteşarlığı’na başvuruda bulunmayan tesislere gemi yanaştırılmasına izin verilmeyecek.

Söz konusu yönetmelik uyarınca, test, montaj, inşa veya deneme amaçlı gemi yanaştırılacak ve tahmil/tahliye yapılacak kıyı tesisleri ile yönetmelikte belirtilen niteliklerin dışında kalan kıyı tesisleri, yolcu motorlarının yanaşacağı kıyı tesisleri, sürekli olmadan gemi veya deniz araçlarının yanaştırıldığı, ancak yük ve yolcu tahmil ve tahliyesi yapılmayan kıyı tesisleri ile ilgili uyulacak kriterler ve istenilecek bilgi ve belgeler ile süreleri Denizcilik Müsteşarlığı belirleyecek.

Kıyı tesisine yönelik işletme izni veya geçici işletme izni almak isteyen yatırımcılar, talep konusunu içeren dilekçe ekinde tesis bilgi formu, işletme izni veya geçici işletme iznine esas başvuru belgeleri ile Denizcilik Müsteşarlığı’na başvuruda bulunacak.

Denizcilik Müsteşarlığı, talep konusuna uygun kriterlerin sağlanmasını ve bunlara ek bilgi ve belgeleri talep edebilecek. Yatırımcılar, işletme izni veya geçici işletme izni süresi bitiminden en geç 1-3 ay öncesinde tesis bilgi formuyla birlikte Denizcilik Müsteşarlığı’na başvuracak.

Geçici işletme izin sürelerinin uzatılması amacıyla yapılacak başvurularda, iznin geçici olarak verilmesine neden olan hususlara ilişkin yapılan işlemler hakkında Müsteşarlığa bilgi verilecek.

Denizcilik Müsteşarlığı, işletme izni veya geçici işletme izni talep edilen kıyı tesisinin işletilmesinde ve bu tesise gemi yanaştırılmasında, görev, yetki ve sorumluluklar bakımından herhangi bir sakınca bulunup bulunmadığına ilişkin nihai değerlendirmeyi yapacak.

Değerlendirme sonucunda uygun bulunan kıyı tesisi işletmecisi adına işletme izin belgesi veya geçici işletme izin belgesi düzenlenecek. Denizcilik Müşteşarlığı tarafından, kıyı tesislerine yönelik verilen işletme izni veya geçici işletme izni, ilgili diğer kurum ve kuruluşların mevzuatı gereği alınması gerekli diğer izin veya onayların temini ile ilgili olarak yatırımcı veya işletmeci kuruluşun sorumluluğunu ortadan kaldırmayacak.

Turizm amaçlı kıyı tesisleri

Denizcilik Müsteşarlığı, 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında yer almakla birlikte belediyelerce işletilen kıyı tesisleri ile yönetmelikte belirtilenlerin dışında kalan, kamu, özel veya turizm amaçlı kullanıma tahsis edilmiş iskele, rıhtım, balıkçı barınakları ve benzeri kıyı tesisleri için basitleştirilmiş uygulamalar getirebilecek. Müsteşarlık, ayrıca, yönetmelik hükümlerinin bazılarından muaf tutabilecek veya ek tedbir isteyebilecek.

Yönetmelikte yer alan geçici madde uyarınca, düzenlemenin yürürlük tarihinden önce faaliyetleri devam etmekte olan kıyı tesislerince işletme izni veya geçici işletme izni almak üzere, 1 Ocak 2010 tarihine kadar Denizcilik Müsteşarlığı’na müracaat edilmesi zorunlu olacak. Aksi halde müracaat edilinceye kadar tesise gemi yanaştırılmasına izin verilmeyecek.

Kaynak: kolayeval.com

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir?Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı.Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu 2020’ye Ertelendi

memurlar.net’ in haberine göre; Yönetmeliğin 25. maddesinin 15. fıkrası şu şekildedir: “(15) Binalar veya bağımsız …