1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Boya, Badana, Cila Genel Teknik Şartnamesi

Bugünkü teknik ve mevcut pek çok hazır yağlıboya çeşitleri muvacehesinde de, yağlıboyayı teşkil eden, üstübeç, neft ve sair gibi maddelerle yağlıboya yapılması yerine, istenilen cins ve mükemmeliyette hazır olanını tercih ve tedarik etmekle, zaman ve işçilik bakımından büyük bir tasarruf temin edeceği düşüncesiyle, hususi ve fevkalade haller dışında, analizlerimizde hazır kutu boyası kullanılmıştır. TS. 30 uygulanacaktır.

A – Ahşap Yüzeylerin Yağlıboya İle Boyanması :
Ahşap yüzeylerde bulunan bütün budaklar itina ile yakılacak, tel fırça ile fırçalanacak, bezir ile tıla edilerek ek başları, budak yerlerinin Berkman üstübeci ve kaynamış bezir yağından meydana getirilen macun ile kapatılacaktır.

Macun iyice kuruduktan sonra, bütün yüzeyler zımpara kâğıdı ile zımparalanacak tozları bez ile alındıktan sonra son bir macun daha yapılacaktır. Bu macun da kuruduktan sonra tekrar yüzeyler, zımparalanarak düz ve pürüzsüz bir hale getirilecektir. Buna rağmen yine pürüz ve saire kusurlar görülürse, tekrar bir yoklama macunu ve zımpara yapılarak düz ve muntazam bir satıh elde edilecektir.

Bu suretle hazırlanan satıh üzerine bir kat hazır astar yağlıboyadan sonra, istenilen renkte birinci kat hazır boya sürülecektir.

Birinci kat yağlıboya kuruduktan ve sıfır numara zımpara ile zımparalandıktan sonra istenilen renkte ikinci, üçüncü veyahut ikinci kattan sonra döğme yağlıboya yapılacaktır.

Boyalarda fırça izi görülmeyecek, bir kat boya kurumadan ikinci kat boya sürülmeyecektir.

Kapı kanadı, pencere çerçeveleri gri menteşesinden çıkarılan kısımlar çıkarılacak boyanacak, tamamıyla kuruduktan sonra, yerlerine takılacaktır.

Boyanacak yerlerden başka yerlere sürülen boyalar, derhal temizlenecektir. Hazır boyanın içine katiyen sikatif, tutkal, gaz, benzin v.s. gibi yabancı madde katılmayacaktır. Boyanın inceltilmesi zaruri ise kutu üzerindeki tarife göre bir miktar neft (terebentin) katılabilir.

B – Demir Yüzeylerinin Yağlıboya İle Boyanması :
Demir yüzeyler iyice temizlendikten, pasları vesaire kirleri izole edildikten sonra yüzeylere son bir süIyen sürülecek, kuruduktan sonra pürüzler tekrar zımparalanacak, ek yerleri macunlanacak (istendiğinde oto boya macunu) icabında ikinci bir kat sülyen ve zımparadan sonra, istenilen renkte birinci kat hazır yağlıboya sürülecektir.

Birinci kat boya kuruduktan sonra, fırça izi görülmeyecek şekilde itina ile ikinci kat veya ikinci kat yerine özel marka pasa dayanıklı boya sürülecektir.

Katlar kurumadan diğer bir kat yağlıboya sürülmeyecektir.

Hazır boya içerisine neft (terebentin)den başka katiyen yabancı bir madde katılmayacaktır.

NOT : Demir imalatın (kolon, çatı, kiriş, köprü, hangar gibi işlerin boyanmasında ölçü: (Özel Şartnamesinde açıklanacağı üzere ağırlık veya metrekare üzerinden hesaplanır.)

Başka satıhlara bulaşan boyalar derhal temizlenecektir.

C – Badanasız ve Badanalı Sıva (Duvar Yüzeylerinin Boyanması)
Badanalı olan sıva (duvar) yüzeylerinin badanaları kazınacak, sıva yüzeyleri gayet muntazam bir şekilde alçı veya macun ile sıvanacaktır. Beziryağı ile tıla edilecektir.

Badanasız sıva yüzeyleri de evvela son bir macun veya alçı ile sıvanacak macun veya alçı kuruduktan sonra, bütün yüzeyler zımparalanarak, zımpara tozları temizlendikten sonra bozuk yoklama macunu veya alçı ile düzeltilecek bezir ile tıla edilecek ve üzerine birinci kat hazır astar boya sürülecektir. Bu astar kuruduktan sonra eğer bozuk yerler varsa tekrar bir yoklama macun veya alçı ile yoklama yapılır, zımparalandıktan sonra temizlenip birinci kat hazır boya sürülecektir.

Astar boya için yapılan muamele birinci boya için de tatbik edildikten sonra, ikinci kat boya sürülecek ; kuruduktan, pürüzler giderildikten sonra üçüncü düz kat veya dövme hazır boya sürülecektir.

Tavan ile duvarların birleştiği yerlere eğer filato istenirse bu filato gayet düzgün muntazam, hiç bir yerde taşkınlık göstermeden çizilmeli ve sürülmesi lazımdır.

Filato istenilmezse faslı müştereklerin çok muntazam ve düzgün olmasına bilhassa dikkat edilecektir.

C – 1) Muhtelif Cins Badana Yapımı :
Eski duvarlardaki mevcut badana tamamen kazınacaktır.

Delik, çizik, yarıklar alçı ile tamir edilecektir.

Hazırlanan bu satıha fırça ile birinci kat astar badana kuruduktan sonra fırça ile tekrar ikinci bir astar badana yapılacak, bu da kuruduktan sonra makine ile itinalı bir şekilde üçüncü kat badana tatbik edilecektir.

Yeni duvarlara yapılacak badana ince sıva tamamen kuruduktan sonra bir kat beyaz kireçle astar vurulacaktır.

Bu astardan sonra, fırça ile 2 kat astar badana yapılacak 3 kat badana makine ile itinalı bir şekilde duvara vurulmuş olacaktır.

Badanalar; dalgasız, temiz, muntazam olacaktır.

Tavan ile duvarların ayrılması istenilirse, istenilen yerde, renk ve tekilde filato denilen çizgiler çekilecektir. Bu çizgiler düz, muntazam, aynı kalınlıkta olacaktır.

Filato istenmezse tavan ve duvarların birleşme yerlerinin gayet düzgün, ufki ve muntazam olmasına dikkat edilecektir.

Badana ve filatolar yapılmadan evvel renk ve desenleri hakkında bir seçim yapılmak üzere, numuneler yapılıp, yazılı muvafakat alınacaktır.

Badana işi bittikten sonra, bütün kirler vesaire birikintiler derhal temizlenecektir.

C – 2) Tutkallı Badana :
Duvar yüzleri arap sabunu veya sıcak suda eritilmiş sabun ile iyice yıkanacaktır. Alçı ile tamirler yapıldıktan sonra, tutkal lipoton üstübeci, İspanyol üstübeci ve sudan meydana gelen karışımdan fırça ile birinci kat kuruduktan sonra ikinci kat sürülecektir.

Badana sürülürken çok dikkat edilecek fırça izi kalmamasına çalışılacaktır. Diğer hususlar kireç badanalarda zikredilen kaideler gibidir.

C – 3) Mermer Badanalar :
Beyaz kireçli sıvalar üzerine mermer kirecinden ve arzu edilen renkte, iki veya üç kat sürülecektir. Temiz bir badana elde edilinceye kadar icabında kat adedi çoğaltılacaktır.

C – 4) Kazeinli Badanalar :
Mat olarak boyanması istenilen yerlere sürülür. Bu badana bütün münasip miktarda kireç badanaya karıştırılmasıyla elde edilir.

Diğer hususlar, kireç badanada olduğu gibidir.

C – 5) Plâstik Badana :
Amerikan badanası ve diğer badanalar gibi imal edilen plastik badanalar, hususi tarifnamelerine tamamıyla uyularak sürülecektir.

Bu badanalarda tecrübeli işçi kullanılacaktır.

D – Cila İşleri :
Gomalak Cila :

Cilalanacak yüzeylerde eski cila varsa, bunlar tamamen çıkarılacaktır. Ciladan evvel, satıhlar zımpara ile pürüzsüz bir hale gelinceye kadar zımparalanacaktır. Pompa taşından gayet ince bir tabaka, elyaf boşluklarına doldurulacak, fazla gelen ponza tozu temiz bir bez ile alınacaktır.

İspirto ve gomalak ile hazırlanmış mahlül, tülbent içine konmuş pamuk yumağına, lüzumu kadar dökülerek, gayet yavaş bir şekilde, fazla tazyik yapılmadan, yüzeyler aynı istikamette olmak üzere cilalanacaktır.

Cila yapılırken, katiyen zeytinyağı kullanılmayacaktır. İcabında gayet hafif bir tabaka gliserin sürülecektir.

Birinci defa yapılan cila kendini çektikten sonra, satıh tamamen parlayıncaya kadar, cila işine devam edilecektir.

Cila tamamen parlak, çatlaksız, lekesiz, muntazam olacak, donuk ve mat olmayacaktır.

E – Hazır Parke Cilası :
Parkelerin üzerleri süpürüldükten sonra tamamen sistre edilecektir. Bu esnada meydana gelen veya evvelce mevcut delikler, parke renginde macun ile tamamen doldurulacak, kuruduktan sonra zımparalanacak, tozları alınacaktır.

Tozları alınmış parkeler bir kat hazır parke cilâsı ile astarlanacak, kuruduktan sonra hafifçe parlatılacaktır.

Birinci kat cila, astar ciladan en geç 48 saat sonra tatbik edilerek parlatılacak, ikinci cila ; (geçici kabulden önce) parkelerin üzerlerindeki toz ve sair temizlendikten sonra temizlendikten sonra, sürülüp parlatılacaktır. Lekesiz pürüzsüz parlak bir şekilde yapılmış olacaktır.

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Ev Boyarken Dikkat: Renkler Duygusallığı Tetikliyor!

Evlerimizde kullandığımız renkler, tamamen olmasa bile çoğunlukla iç dünyamızın konutumuza direkt bir yansıması oluyor. Bazı …