1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Trakya Üniversitesi – Mimarlık Bölümü

Tarihçesi
Milli Eğitim Bakanlığı’nca 1976 yılında alınan kararla açılması öngörülen Edirne Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Edirne Ticaret Lisesi’nin Akademi için tahsis edilen bir bölümünde 21 Şubat 1977 tarihinde öğretime açılmıştır. İlk başkanlığını Prof. Dr. Selahattin ÇAKAL’ın yaptığı bu Akademi 2547 sayılı kanunun geçici 28. maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı’nın yeniden düzenlenmesine dair 2680 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca kabul edilen 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 19. maddesi gereğince, 1982 yılında adı Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’ne dönüştürülerek Trakya Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Kurucu Dekanı olarak Prof. İ. Hulusi GÜNGÖR atanmıştır. Fakültemiz 03.12.1982 tarihinde Trakya Üniversitesi’nin Ayşekadın Yerleşkesi’ne taşınarak 24 yıl süre ile eğitim-öğretim faaliyetlerini burada sürdürmüştür. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 25.09.2006 tarihinden itibaren Prof. Dr. Ahmet T. KARADENİZ Yerleşkesi’ndeki yeni binasına taşınarak, eğitim-öğretim faaliyetlerine burada devam etmektedir. 1982 yılından itibaren Trakya Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesine bağlı olarak eğitim-öğretim vermeye devam eden Mimarlık Bölümü, dört yıl süreli lisans eğitimini içermektedir. Bu eğitimi tamamlayan öğrencilere “Mimar” diploması verilmekte olup, ayrıca yüksek lisans ve doktora öğretimi de yapılmaktadır.

Genel Bilgiler
Mimarlık Bölümü, 1982 de Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde oluşmuş kuruluşu 1977 ye dayanan Edirne Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nin bir devamıdır.

Mimarlık Bölümü programının amacı; mimarlığın temel alanlarında yeterince bilgilenmiş, yetenekleri gelişmiş, yaratıcılıklarını kullanma olanağı sağlayacak düşünme yöntem ve yollarını öğrenmiş, kamu ve çevre bilinci oluşmuş, tarihe saygılı, yenilikten yana çağdaş mimar adayları yetiştirmektir. Eğitim programı kapsamında verilen derslerle birlikte öğrencilerin mesleki ve kültürel formasyonunu geliştirmek için düzenli olarak sergiler, konferanslar, seminerler ve geziler düzenlenmekte, kitaplığı ve laboratuarları ders saatleri dışında da kullanmalarını teşvik eden olanaklar sağlanmaktadır.

Programa kabul için taban puanlar her yıl ÖSYM kılavuzunda ilan edilmektedir. Program süresi 4 yıl, kabul koşulu ise ÖSYM matematik puanıdır. Mezun olanlar MİMAR unvanına sahip olmaktadır. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, Mimarlık Ana Bilim Dalında; Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmekte ve mezunlar Yüksek Mimar ve /veya Mimarlıkta Yüksek Lisans derecesi ve doktor unvanı almaktadırlar.

Tarihi eser açısından zengin kültürel birikime sahip olan Edirne kentinde eğitim veren T.Ü. Müh. Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü; eğitim programının amacı doğrultusunda Atatürk İlkelerini esas alan laik, çağdaş ve dinamik mimarlar yetiştirmeye devam etmektedir.

Programın Amacı
Programın amacı; mimarlığın temel alanlarında yeterince bilgilenmiş, beceri ve yetenekleri gelişmiş, yaratıcılıklarını kullanma olanağı sağlayacak düşünme yöntem ve yollarını öğrenmiş, kamu ve çevre bilinci oluşmuş tarihe saygılı, fakat yenilikten yana çağdaş mimar adayları yetiştirmektir. Ders saatleri dışında, öğrencinin mesleki ve kültürel formasyonu için düzenli olarak sergiler, konferanslar, seminerler ve geziler düzenlenmekte, öğrencilerin kitaplığı ve laboratuarları ders saatleri dışında da kullanmalarını teşvik eden olanaklar sağlanmaktadır

Mezun olanlar MİMAR unvanına sahip olmaktadır. Programa kabul için taban puanlar ÖSYM kılavuzunda ilan edilmektedir. Program süresi 4 yıl, kabul koşulu ise ÖSYM matematik puanıdır. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans ve Doktora Programları açık olup; Bina Bilgisi, Restorasyon Ana Bilim Dalı ve Şehircilik Bilim Dallarında eğitim ve öğretim yapılmaktadır.

Vizyonu;
Mimar olma bilincini geliştiren, yaşam kalitesinin artmasına yardımcı olan, ulusal ve uluslararası mimarlık alanında önder, örnek ve akademik hareketlilik açısından da yeğlenen, tarihi çevre bilinci ve kaygısının hissedildiği bir kurum olmaktır.”

Misyonu;
Eğitimde ulusal ve uluslararası ölçütlere eşdeğerde, kuram ve uygulama alanında yetkin; estetik, teknik, ekolojik, ekonomik, kültürel, tarihsel, toplumsal, çevresel ve benzeri gereksinimleri karşılayabilecek ortamlar oluşumunu sağlayan, yaratıcı, araştırıcı, yenilikçi düşünce sistemine sahip, kuram, tasarım, uygulama bilgi ve becerisini kazanmış, disiplinler arası işbirliği kurabilen, çağın dinamiklerine uyabilen mimar ve uzman mimarlar yetişmesini sağlamak;

Mimarlık temel alanlarında bilgi üreten, araştıran, kuram ve uygulama ilişkisini kurabilen, ulusal ve uluslararası platformlarda önder, örnek ve söz sahibi akademisyenler yetiştirmektir.

T.Ü. Müh.- Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, eğitim programı sonunda öğrencilerde oluşması hedeflenen bilgi ve beceriler şunlardır;

* Mimarlık mesleği ve mimarın toplumdaki yeri hakkında yeterli bilgi ve fikre sahip olma, kuram ve uygulama alanında yetkin, estetik, teknik, ekolojik, tarihsel vb. gereksinmeleri karşılayacak ortamlar oluşturabilme, yaratıcı, analitik, yenilikçi düşünebilme becerisine sahip olma.
* Mimari tasarımın kalitesi üzerinde etkili olan güzel sanatlar hakkında yeterli bilgiye sahip olma ve yeteneklerini geliştirmiş olma.
* Bina tasarımında, taşıyıcı sistem, yapım teknolojisi, yapım teknikleri ve mühendislik problemleri ile ilgili yeterli bilgiye sahip olma ve yeniliklere açık olma.
* Tasarım kavramlarını, kullanıcı gereksinmelerini binalara dönüştürmede ve mimari planları genel planlamayla birleştirmede devreye girecek olan sektörler, kuruluşlar, mevzuat ve süreç hakkında yeterli bilgiye sahip olma.
* Kentsel tasarım ve Planlama sürecinde yeterli bilgiye sahip olma.
* Proje finansmanı, proje yönetimi ve maliyet kontrolü hakkında yeterli bilgiye sahip olma.
* Mimarlık eğitiminin ayrılmaz bir parçası olan araştırma yöntemleri ve rapor tekniği hakkında yeterli bilgiye sahip olma.

Kaynak:
Trakya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü web sayfası
http://mimarlik.trakya.edu.tr/

Tel: 0284 226 12 17 – 1020
Fax: 0284 226 12 25

Bilgi: Trakya Üniversitesi, Prof. Dr. Ahmet Karadeniz Yerleşkesi, TR-22180 EDİRNE

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir?Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı.Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Kuzey Irak’ta Otel İnce İşleri İçin Mimar Aranıyor

Kuzey Irak- Süleymaniye’deki Otelin ince işleri için; – Üniversitelerin mimarlık bölümünden mezun – İnce yapı …