1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Menkul Kira Sözleşmesi Örneği

MADDE-1) TARAFLAR:
Bu sözleşme ……………………………………………………………………..adresindeki ……………………………………………(KİRALAYAN) ile ………………………………………………………. …………………….. ……………………. ………………………………………….. adresinde faaliyet gösteren ……………………. ………………… ………………….. …………………….. (KİRACI olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

MADDE-2) KONU :
Kiracının talep ettiği ve Kiralayanın kendi depolarında kiracı veya yetkili temsilcisine teslim edeceği …………….. seri numaralı …… ………………. kaynak makinesinin ücret karşılığı kiralanmasıdır.

MADDE-3) ÜCRET :
İşbu sözleşmenin bedeli kira konusu kaynak makinesinin kiracıya teslim edildiği günden itibaren her gün için …………….. Y TL. (USD) ve + % 15 KDV. dır.

MADDE-4) MALIN TESLİMİ VE ÖDEME ŞEKLİ :
4.1)Makine işbu sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra kiralayanın deposunda kiracı veya yetkili temsilcisine teslim edilecektir.

4.2) Ödeme makinenin kiracıya tesliminde peşin olarak yapılacaktır. Ancak peşin yapılmayan kiralamalarda ödemenin ne zaman yapılacağı belirlenmelidir. Buna göre vadesinde ödenmeyen kira alacaklarına hiçbir ihtara gerek olmadan aylık % 10 gecikme bedeli ilave edilerek tahsil edileceği hususunu kiracı taraf peşinen kabul ve taahhüt eder.

MADDE-5) SÖZLEŞMENİN ORTADAN KALKMASI VE FESHİ:
Sözleşme aşağıdaki şartların oluşması hallerinde sona erer.

5.1.) Kiracının bu sözleşmeye uygun olarak tüm kira bedellerini ödeyerek makineyi kiralayana teslim aldığı gibi kiralayanın deposunda teslimi ile sona erer.
5.2.) Kiracının makinenin satış ücretini peşin olarak ödemesi.

MADDE -6) KİRA MÜDDETİ :
6.1) Kira müddeti ……….. ay (veya gün) dır. Ancak kiracı makineyi süre bitiminde aldığı gibi teslim etmez ise, geciken her gün için …………. YTL (USD) kira bedeli ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracı makineyi bu süre zarfında kullanmadığından bahisle, kira bedeli ödemekten kaçınamaz.

MADDE -7) ÖZEL HÜKÜMLER :
7.1) Makine kiracıya teslim edildikten sonra meydana gelecek her türlü bakım onarım ve hasardan sorumludur. Makinenin ziyası halinde kiracı hiçbir ihtara gerek kalmadan makinenin bedelini kiralayana 10 gün içinde def’aten ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracının bu parayı geç ödemesi halinde de aylık % 10 gecikme bedeli ödeyeceğini de kiracı peşinen kabul ve taahhüt eder.

İşbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda ……………………………………İcra daireleri ile mahkemeleri yetkilidir.

KİRACI

KİRALAYAN

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Ortak Alanlar Tüm Bağımsız Bölüm Maliklerinin Ortak Mülküdür!

Posta gazetesi yazarı Tamer Heper, apartmandaki kiracı dairesinin kiraya verilip verilemeyeceğini soran okurunu cevaplıyor… Apartmanımızda …