1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

İnşaat İşlerinde Taşeron Sözleşme Örneği

TAŞERON SÖZLEŞMESİ
Bir taraftan …………… ve ……………… Bakanlığı adına hareket eden …………. İnşaat Emanet Komisyonu ile diğer taraftan Taşeron ………………………………. arasında ………. işinin aşağıdaki şartlarla yapılmasında anlaşmaya varılmıştır.

TAAHHÜDÜN YERİ, KONUSU VE BEDELİ:
Madde 1- ……………………….. yapılacak olan (………………) Yeni Türk Lirası keşif tutarlı ………………….. işi yukarıda adı geçen taşaronca bu sözleşmeye bağlı keşif özeti ile birim fiyatı ve cetvelinde yazılı fiyatların %92 (Yüzde doksan iki) sine tekabül eden fiyatlardan (%………………) Yüzde ……………. indirerek birim fiyat esası üzerinden bu sözleşme ile eklerindeki şartlara uygun olarak yapmayı kabul ve taahhüt eder.

SÖZLEŞME EKLERİ
Madde 2

A- Özel idare şartnamesi
B- Fenni Şartname
C- Birim fiat tarif yeri ve eki 19………birim fiat listesi
D- Teknik Şartname
E- Bayındırlık işleri genel şartnamesi
F- Projeler
G- Keşif özeti ve cevtelleri
H- Emanet işlere ati uygulama yönetmeliği

YER TESLİMİ, İŞE BAŞLAMA VE BİTİM TARİHİ İLE GECİKME CEZASI
Madde 3- Sözleşmenin tekemmülünün taşorana tebliğinden itibaren 5 gün içinde taşarona yer teslimi yapılır. Taşeron yer teslimi tarihinden itibaren 5 gün içinde işe başlamayı ve taahhüdünü …/…/…. tarihine kadar bitirmeyi kabul ve taahhüt eder.

Ancak bu müddet, taşaronun kusuru dışındaki mücbir sebepler dolayısiyle emanet komisyonunun kararı ve yetkili makamın onayı ile gereği kadar uzatılabilir. Taşeron bundan dolayı herhangi bir başka talepte bulunamaz. Resmi tatil günleri ile hava muhalefeti süre uzatımı için mücbir sebep kabul edilmez. Yılı içinde bitirilemeyip mücbir sebeplerden dolayı süre uzatımı olarak bir sonraki yıla uzayan işlerde kış dönemi atlanarak süre verilir.

İş yukarıda zikredilen tarihte veya uzatılan sürede bitmediği takdirde geçen beher gün için ihale bedelinin %02 ‘(binde iki) tutarında gecikme cezası kesilir. Şu kadar ki bu müddet 10 günü geçtiği takdirde komisyon işi feshetmekte veya cezalı olarak işe devam ettirmekte serbesttir.

İŞİN KONTROLU:
Madde 4-5- İşin kontrolu Emanet Komisyonudur. Emanet komisyonunu proje, mahal listesi ve keşif özetinde değişiklik yapmaya yetkisi olmayıp, lüzumlu değişiklikler yetkili makamdan onaylı Emanet Komisyonu kararları ile yapılabilir. Komisyonun fenni şartlara proje keşif özetine ve sözleşme eklerine göre lüzumlu göreceği hususları taşeron yerine getirmekle yükümlüdür.

KESİN TEMİNAT:
Madde5- Sözleşme yapılmasından önce ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında …………………………… YTL. kesin teminat alınır. Kesin teminat hususunda fonlar İhale Yönetmenliğinin 47. maddesinde belirtilen hususlara uyulur.

PROJELER
Madde 6- Bu işe ait her türlü kati proje ile tafsilat ve detay resimleri komisyon tarafından temin edilerek taşarona verilir.

Proje, keşif ve şartaneler yetkili Makamlarca onaylanmadıkça uygulanmaz.

HAKEDİŞLERİ VE ÖDEME:
Madde 7- Ataşman, yeşil defter ve diğer belgelere istinaden (………….) günde bir hazırlanacak imalat ve ihzarat hakedişleri yetkili makamca onandıktan sonra tahakkuka bağlanarak taşorana ödenir.

İŞÇİ ÜCRETİNİN ÖDENMESİ
Madde 8- Taşeron tarafından temin edilen ve çalıştırılan işçi ücretleri her türlü kanuni kesintiler (vergi, sigorta vb. gibi) gösterilmek suretiyle ayda bir hazırlanacak bordrolarla taşoran tarafından ödenir.

Komisyon gerek puantajı, gerekse bordroları kontrol etmek ve istemek hakkına haizdir. Eğer taşoran işçi ücretlerini zamanında ve usulüne uygun ödeme ise taşeron hakedişinden gerekli kesinti yapılmak suretiyle Komisyonca işçilere ödeme yapılır.

İŞ MİKTARINDA ARTMA VE EKSİLME OLMASI VE YENİ FİYAT TANZİMİ:
Madde 9- İdare taşarona işin tamamını yaptırıp yaptırmamaya iş miktarını eksiltip artırmaya ve gerektiğinde keşfinde bulunmayan bir kısım işleri yaptırmaya yetkilidir.

Keşif bedelinde bir azalma vaki olursa iş bu kadarla bitirilmiş olur. ve taşeron bu yüzden hiçbir talepte bulunamaz. Keşif bedelinde bir ratma vaki olursa 1.keşif bedelinin %50 sine kadar fazla işi komisyon taşarona yaptırabilir. Taşeron bu nedenle süre uzatılması hariç hiçbir talepte bulunamaz.

YENİ FİYAT TANZİMİ
Madde 10- Keşif cetvelinde bulunmayan bazı imalatın yaptırılması halinde bu işlerle ilgili birim fiyat cetvelindeki birim fiyatlar 1. maddede, belirtilen %92 ile çarpılarak eni birim fiyat tanzim edilir.

Birim fiyat cetvelinde bulunmayan fiyatlar, ilgili kuruluş analizlerinden faydalanılarak yılı raiç fiyatları ile hesap ediltikten sonra buna %15 kar ilave edilerek yeni emanet inşaat birim fiyatları komisyon ile taşeron arasında müştereken tespit olunur. ve yetki makamın tasdikinden sonra uygulanır.

VERGİ VE FİYAT ARTIŞLARI
Madde 11- Taşeron sözleşme tarihinden işin bitim tarihine kadar geçen müddeti içinde vergilerin arttırılması, yeni vergi ve resimler konması, fiyatların yükselmesi, nakliye ve işçi ücretlerinin artması gibi sebeplere dayanarak fiyat farkı verilmesini veya müddetin uzatılmasını isteyemez.

Ancak sözleşmenin imzalanmasından sonra Resmi Makamlarca patlayıcı madde ve teferruatı, akaryakıt, çimento ve demir fiyatlarında bir fark husule gelirse, bu fark eksiltme tenzilatına tabi tutulmaksızın fiyat farkı olarak hakedişte ödenir.

RUHSAT İŞLERİ, VERGİ, RESİM HARÇLAR:
Madde 12- İşle ilgili her türlü ruhsat işleri idareye aittir. Ancak işle ilgili taş, kum, çakıl gibi ocakların açması ile ilgili giderler taşorana aittir.

Ayrıca her türlü resim, vergi, harçlarla Belediye telallık harcı, asker ailelerine yardım ve pirimler taşarona ödenir.

GEREÇLERİN İDARECE VERİLMESİ HALİNDE:
Madde:13- Demir, çimento ve diğer gereçler ve mamulleri idarece verilmesi halinde ekli özle idare şartname hükümleri uygulanır.

SÖZLEŞMENİN DEVRİ
Madde 14- Taşeron taahhüdündeki işi idarenin onayı olmadan kısmen veya tamamen başkasına devredemez.

Taşeron işi başkasına devrettiği takdirde idare her hangi bir başka yasal işleme gerek kalmasızın sözleşmeyi bozar, teminatını gelir ayırt ederek hesabını tasfiye eder.

İŞ KAZALARI:
Madde 15- Taşeron iş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Yapı sırasında çıkabilecek kazalardan ve kazaların sebep olacağı zararlarda doğrudan doğruya taşeron sorumlu olacaktır.

İŞÇİLERİN ÖZELLİKLERİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ:
Madde 16- Taşeron işin gerektirdiği vasıf ve özellikteki işçiyi işbaşında bulunduracaktır. İşin devamı sırasında mevcut işçilerin yeterli olmadıkları anlaşıldığında komisyon tarafından yapılacak tebligata itiraz etmeden süresi içinde işçileri değiştirme mecburiyetindedir.

TAAHHÜDÜN YAPILMASI HALİ
Madde 17- Taşeron sözleşmenin imzasından sonra taahhüdünden vaz geçerse, veya işbu anlaşma ve eklerinde tayin olunan vecibelerden herhangi birisine riayet etmezse veya işi devrederse komisyon taşaronun işine nihayet verileceğini yetikli mercice bildirilir. Yetkili mercilerin muvafakatı ile taşarona komisyonca ihtarname yazılarak 10 gün müddet verilir. Bu müddet için de taşeron ihtarnameye rağmen ve görevlerini yerine getirmezse, başka hiçbir ihtar ve merasime hacet kalmaksızın komisyon anlaşmayı fesih edip taşaronun işine son vermeye ve hesap kesme istasyonu yapmaya selahiyettedir.

Bu takdirde taşaronunun kati teminatı Afetler Fonuna gelir kaydolunur. Gelir kaydedilen kesin teminat taşaronunun borcuna mahsup edilmez.

GEÇİCİ KABUL
Madde 18- İş tamamlanınca komisyonunun başvurusu üzerine yetkili makamca bir kabul heyeti kurulur.

Kabul Heyeti Komisyonunu ve taşaronun iştirakiyle işin fen ve sanat kurallarına, proje ve şartnamelerine uygun olarak yapılıp, yapılmadığını inceler, uygun bulduğu takdirde geçici kabul tutanaklarını tanzim eder yetkili makamın onayına sunulur.

TEMİNAT SÜRESİ VE KESİN KABUL
İşin teminat süresi geçici kabul itibar tarihinden itibaren………….ayrıdır. Bu süre nihayetinde kesin kabul yapılabilir.

KESİN HESAP
Madde 19- Geçici kabulün onayını müteakkip komisyon ve taşeron müştereken işin kesin hesabını çıkarır ve yetki Makamın onayına sunulur.

TEMİNAT İADESİ
Madde 20- Taşaronun, sözleşme ve şartname hükümlerine göre vecibelerini tamamen yerine getirdiği anlaşıldıktan sonra bu işle ilgili olarak;

a) İşçi alacaklarının ödendiği,

b) Sosyal Sigortalar Kurumuyla ilgisi kalmadığı,

c) Ücret ve ücret sayılan ödemelerinden dolayı ilgili vergi dairesine borcu olmadığı belgelendikten sonra

d) Kesin kabul tutanağının onaylanmasına müteakkip teminat taşarona geri verilir.

Taşaronun bu iş nedeniyle idareye ve………………..Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin ödememesi halinde teminat nakte çevrilerek borçlarına karılık tutulur, borçları ödedikten sonra varsa kalanı taşorana geri verilir.

KANUNİ KONUT
Madde 21- Taşaron……………………………………………………….kanuni ikametgah olarak gösterilmiştir. Bu ikametgaha yapılacak her türlü tebligatlar aynı gün taşaronun kendisine yapılmış sayılır.

İHTİLAFLAR
Madde 22- Komisyonla taşeron arasında doğacak her türü anlaşmazlıklar yetkili makam tarafından çözülür; bu makamlar ihtilafları çözemediği takdirde anlaşmazlıklar ……………… Genel Müdürlüğü’nce halledilir.

İhtilaflar bu yolla da halledilemezse davalar ……………………… mahkemelerinde çözülecektir.

SÖZLEŞME VE EKLERİNDE BULUNMAYAN HÜKÜMLER:
Madde 23- Sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan durumlarda fonlar ihale yönetmeliği, bu yönetmelikte bulunmaması halinde Genel hükümler uygulanır.

(Bu sözleşme tasarısı 23 maddeden ibarettir.

Sözleşme Tarihi:………/……../………

İDARE
Ad Soyad
İmza

TAŞERON
Ad Soyad
İmza

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir?Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı.Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Taşeronlar ve Taşeron Hakları!

YNT Yapı İnşaat Mühendisi Yavuz Nadi TERZİOĞLU'nun gözardı edilmeyecek okunası bir metni taşeronlar ve müteahhitlerin taşeronlar üzerinde elde ettikleri, taşeronlara yaptıklarını anlatan nefis bir yazısı.. Okunmaya değer..