1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Gayrimenkul Satış ve Emlak Komisyonculuğu Sözleşmesi Örneği

GAYRİMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE EMLAK KOMİSYONCULUĞU SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan ……………dresinde mukim …………(Bundan böyle ALICI olarak anılacaktır) ile diğer taraftan……..adresinde mukim ……….(Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır.) aşağıdaki şartlarda bir gayrimenkul satış sözleşmesi yapmışlardır.
1-Satıcı, maliki olduğu …… İli, …. İlçesi, …, …… Ada, ….. Pafta,…..Parselde kayıtlı……metrekare gayrimenkulü toplam ……… karşılığında alıcıya satmıştır. Alıcı da yukarıda bilgileri verilen gayrimenkulü toplam …………karşılığında satıcıdan almıştır.

2-Alıcı, ödemekle yükümlü olduğu satım bedeli olan …………Alıcı tarafından satıcıya işbu sözleşmenin imzalanmasından itibaren …..gün sonra nakit olarak ödenecektir.

3-Satıcı, alıcı tarafından satım bedeli ………….nin ödenmesiyle birlikte adına olan sözleşmeye konu gayrimenkulün alıcı adına tescili için tapuda satış işlemlerini gerçekleştirecek ve gayrimenkulün alıcı adına tescilini sağlayacaktır.

4- Yukarıda ada, pafta ve parseli belirtilen gayrimenkul üzerindeki ipotek, şerh, irtifak, haciz ve diğer kısıtlayıcı tüm ayni veya şahsi haklar satıcı tarafından iş bu sözleşmenin imzalanmasından itibaren …. gün içerisinde kaldırılacaktır.

5- İş bu sözleşmenin 4.maddesinde belirtilen gayrimenkul üzerindeki tüm kısıtlamaların satıcı tarafından kaldırılmaması veya herhangi bir nedenle kaldırılamaması durumunda alıcı işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etme hakkına sahiptir. Satıcı, alıcının bu tek taraflı fesh etme hakkını peşinen kabul taahhüt ve beyan eder. Gayrimenkul üzerindeki tüm kısıtlamaların kaldırılmaması ve bu nedenle sözleşmenin fesh edilmesi halinde satıcı alıcıya ……. cezai şart ödemeyi peşinen kabul taahhüt ve beyan eder.

6- Yukarıda ada, pafta ve parseli belirtilen gayrimenkulün satımı konusunda alıcı adına………., satıcı adına …… aracılık ve komisyonculuk hizmetinde bulunacaklardır. Bu emlak komisyonculuğu karşılığında satıcı %2, alıcı %2 olmak üzere toplam %4 komisyon ve danışmanlık ücretini alıcı ve satıcı bu hizmeti verenlere ödemeyi peşinen kabul taahhüt ve beyan eder. İş bu danışmanlık ve komisyonluk ücretinin %50sini ……. diğer %50 sini ise ……… kendi aralarında eşit olarak paylaşacaklardır.

7- Alıcı veya satıcı iş bu sözleşmeden vazgeçtiği takdirde haksız olarak sözleşmeyi fesheden taraf diğer tarafa ………… cezai şart ödemeyi kabul taahhüt ve beyan eder. Sözleşmenin herhangi bir sebeple feshedilmesi halinde bile komisyon ve danışmanlık yapanların ücretlerinin eksiksiz olarak ödeneceğini alıcı ve satıcı peşinen kabul taahhüt ve beyan eder.

8- İş bu gayrimenkulün satışı aşamasında her türlü harç, vergi ve diğer gider kalemlerini taraflar yasal sorumlulukları çerçevesinde kendi üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul taahhüt ve beyan eder.

9- Satıcı, kullanmakta olduğu satım konusu gayrimenkulün alıcı adına tescilinden itibaren en geç ( 5 gün içerisinde) …/…/200.. tarihinde boş ve temiz olarak alıcıya teslim edecektir. Aksi halde gayrimenkulde fuzuli şağil konumuna düşecektir.

10- İş bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde Kadıköy mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

11- Taraflar 2 sahife ve 11 maddeden oluşan iş bu sözleşmeyi …/…./200…. tarihinde (….) nüsha olarak tanzim, teati ve imza etmişlerdir.

SATICI
ALICI
ŞAHİT
ŞAHİT
KOMİSYONCU/DANIŞMAN
KOMİSYONCU/DANIŞMAN

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Teknik Ofis Şefi – Teknik Ofis Mimarı – Teknik Ofis Mühendisi

Uluslar arası Projeler Yürüten Firmamızın, Kazakistan Cumhuriyeti Astana Şehrinde yeni başlamış olan; prestijli bir Projesi için uzun süreli Görevlendirilmek Üzere Takım Arkadaşları Arıyoruz,