1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Anaokulu ve Kreş Ana Sözleşme Örneği

1- Yetkili mercilerden izin almak şartı ile anaokulu, kreş, çocuk yuvası özel ilköğretim, lise ve öğretimle ilgili eğitim ve öğretim tesisleri açmak, işletmek, devretmek, kiralamak,kiraya vermek,

2- Okul öncesi her türlü araştırmalar yapmak, bu konuda ailelere danışmanlık hizmetleri vermek,

3- Her türlü psikolojik danışma merkezleri sosyal hizmet ve alanları ile her türlü işletmeler açmak ve işletmek,

4- Çocuk eğitimi ile ilgili kitaplar hazırlamak, hazırlanmış kitapları satın almak, satmak, pazarlamak,

5- Yine çocuk eğitimi ile ilgili oyuncak hazırlamak, hazırlanmış oyuncakları satın almak,satmak,pazarlamak,

6- Konusu ile ilgili lisan ve bilgisayar, okul ve laboratuvarları açmak işletmek,kiralamak ve kiraya vermek,

7- Yine eğitim ile ilgili spor tesisleri açmak,işletmek kiralamak kiraya vermek

8- Öğrenci etüd, özel eğitim merkezleri, öğrenci pansiyon ve yurtları açmak ve işletmek,

9- Maksat ve gayeye uygun lokanta, kafeterya, büfe ve benzeri yiyecek ve içecek işyerleri açmak, işletmek, kiraya vermek,

Şirket Bu amaçlarını Gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda da faaliyette bulunabilir.
a) Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat , ithalat , dahili ticaret , iç ve dış uluslar arası mümessillik , bayilik, distribütörlük, müşavirlik, pazarlamacılık , toptancılık işlerini yapmak.

b) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda uzun , orta , kısa vadeli istikrazlar akdetmek enval ve kefalet , açık krediler senet üzerinden avans kredileri , emtia üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek.

c) Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü mali , ticari , sınai , idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak.

d) Gerek 4875 Sayılı “Doğrudan yabancılar yatırım kanununu” gerek sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirket teşkili,ortaklık girişimlerinde bulunmak mevcut ticari işletmelere iştirak etmek.

e) Şirketin amacına ulaşabilmesi için gerekli makine ve tesisler ile gayri menkulleri iktisap etmek, devir ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayri menkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek ve bu sayılanlar üzerinde her nevi ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, gayri menkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde ifraz, tevhid, parselasyon ile ilgili tasarruf ve muamelelerde bulunmak.

f) Şirket amacı ile ilgili olarak borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, ipotek karşılığı bir teminat ile yada teminatsız olarak ödünç alınabilmesi, ipotek tesis edilmesi ve fek edilmesi ticari işletme rehini akdedilebilmesi.

g) Yukarıdaki faaliyetlerle ilgi olarak gerekli bilumum ruhsatnamelerin, müsaadelerin, istihsali, iktisabı, işletme ruhsatnameleri ve imtiyazları, her türlü yerli ve yabancı marka patent, ihtira berati, ihtira haklarının lisans ve imtiyazları- nın (KNOW-HOW) model, resim, bröve ve ticari unvanlarının yardım ve fikri hakların, müşavirlik, mühendislik, hizmetlerinin ve benzeri diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek bunlar üzerinde lisans antlaşmaları yapmak.

h) Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü fabrikalar, imalathaneler, depolar, idari binaları ve hizmet binaları ile özel antre depolama tesislerini kurmak bizzat veya başkalarına ihale suretiyle inşa ettirmek bunları alıp satmak, kiraya vermek, kiralamak

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Beylikdüzü’nde Lüks ve Konforun Yeni Adresi!

Demir İnşaat, Demir Romance için resmi satış sürecine hazırlanıyor. Beylikdüzü’nde hayata geçirdiği kaliteli, lüks ve …