1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Tasarım Geometri Kitabı – Ali Gündüz

Tüm Mühendislik dallarında olduğu gibi, mimarlık mesleğinde bu mesleğin kazanılması safhasında temel öğe, zihin geliştirilmesi , böylece düşünme,ve tasarımlama yeteneğinin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması olmalıdır.

Mimari Ugulamalara Yönelik Tasarım süreci; Düşünme analiz yapabilme senteze ulaşabilme ve oluşturulan sentez bütünün yapıma esas anlatım ve uygulama resimlerini hazırlayabilme olgusunu kapsar.Tasarlanan Mimari elemana ait biçimlerin oluşmasında,bu mimari biçime esas geometrik elemanlarının tüm özelliklerinin; birbirleriyle olan ilişkilerinin tam olarak bilinmesi ve çok değişik konumlar için problemlerin çözülebilme yeteneğinin geliştirilmesi gerekecektir.

Temel Tasarı Geometri? adı alyında hazırlanan bu kitapta, boyutlandırılmış Mimari Teknik Resim çizimlerine geçmeden önce tasarı geometrinin temel elemanlar;nokta,doğru,düzlem, cisim hakkında gerekli bilgiler verilmiştir. Bütün ilişkiler,konular ve problemler ele alınmış değişik yöntemler kullanılarak,bulunan çözümlerle düşünme ve tasarlama gücünü arttıracak zihni gelişmelere olanak sağlanmıştır. Üç boyutlu uzay biçimlerinin izdüşüm metodu yolu ile bir düzlem resmine döndürülmesi ve çözümlerinin yapılabilmesi,öğretilmeye çalışılmıştır. Çeşitli Eğitim Kurumlarından ,çok değişik öğrenim alarak mimarlık veya bu gibi eğitimleri yapmak üzere başvurmuş öğrencilerimizin tasarlama ve zihni gelişme yönünde oldukça dikkatli eğitilmeleri,seçtiği mesleğe sağlıklı bir biçimde hazırlanmaları ana amaç olmalıdır.Önceleri tüm mühendislik dallarında ve mimarlık eğitiminde matematik hocaları tarafından verilen tasarım geometri dersleri, zamanla bu konuda ihtisaslanmış mimar ve mühendis kökenli hocalar tarafından yürütülmeye başlamıştır. Böylece ilgili mesleklere daha fayda getirebilecek müfredatlar hazırlanabilmiştir. Özellikle mimarlık eğitiminde tasarım sürecinin ilk ve temel sorunu olarak bilinen;tasarlama,algılama ve üçüncü boyut kavramlarının gelişmesinde tasarı geometrinin rolü önemlidir. Bunun dışında tüm mimari anlatım resimlerinin(mimari Teknik Resim,Aksonometrik ve Konik Perspektifler) hazırlanabilmesi için gerekli bilgilerin temelini teşkil eder.

Bu konuda karşılaşılan problemlerin çözüm yöntemlerini kapsayan bu kitapta , tasarımda kullabilecek değişik yüzey tipleri,oluşumlarında ki ana geometrik elemanlar ve epurleri vererek tasarıma da faydalı olmaya çalışmıştır.Tüm öğrrencilerime mimarlık ve mühandislik mesleğine hazırlanma aşamalarında ve eğitim sonu meslek yaşamlarında yaralanabilmeleri ümidi ile, genişlemelerine katkıda bulunabilme huzuru içinde başarılar dilerim.

ALİ GÜNDÜZ

İÇİNDEKİLER
1. İZDÜŞÜM OLGUSU TANIM ve TARİFLER

1.1. Tasarı Geometri ve İzdüşümün Tarifi

1.2. İzdüşüm Çeşitleri

1.2.1. Paralel İzdüşümler

1.2.2. Konik İzdüşümler

2-EŞLENİK DİK İZDÜŞÜMLER (MONGE METODU)

2.1. İzdüşüm Düzlemler

2.2. İzdüşüm Bölgeleri

2.3. Kot, Aralık ve Uzaklık

2.4. Epür Resminin Oluşumu

3-NOKTA

3.1.Noktanın İzdüşümleri

3.2. 4 İzdüşüm bölgesinde Bulunan Noktalar

3.2.1. Birinci Bölgede Noktanın İncelenmesi ve Epürü

3.2.2. İkinci Bölgede Noktanın İncelenmesi ve Epürü

3.2.3. Üçüncü Bölgede Noktanın İncelenmesi ve Epürü

3.2.4. Dördüncü Bölgede Noktanın İncelenmesi ve Epürü

3.3. Özel ve Yarı Özel Konumlu Noktalar

3.3.1. Kodları Aralıklarından Farklı Büyüklükteki Noktalar (Gelişi Güzel Noktalar)

3.3.2. Kodları Aralıklarından Eşit Olan Noktalar ( Yarı Özel Noktalar)

3.3.3.İzdüşüm Düzlemlerinden Birine Çakışık Kotu yada Aralığı (0) olan Noktalar (Özel Noktalar)

3.3.4 Her İki İzdüşüm Düzemine Çakışık

3.3.4.Her İki İzdüşüm Düzlemine Çıkışık Kotlar= Aralıklar = 0 Olan Noktalar

(Yer Eksenine Ait Noktalar)

4- DOĞRU

4.1.Doğrunun Tarifi veİzdüşümleri

4.2. Doğrunun Karakterikleri

4.2.1. Doğrunun İzdüşümleri

4.2.2.Doğrunun İzleri

4.2.3.Doğrunun Eğim Açıları

4.3. Doğrunun Eğim Açılarının ve Gerçek Boyunun Belirlenmesi

4.3.1. Doğrular İçin Yatırıma Kaldırıma Metodu

4.4. Çeşitli Doğrular ve Epürlerinin Çizimi

4.4.1 Özel Konumlu Doğular

4.4.2. Yarı Özel Konumlu Doğrular

4.4.3. Gelişi Güzel Konumlu Doğrular

4.5. Doğru ve Noktanın Birbirleri İle Konumları ( Doğru ?Nokta İlişkisi)

4.5.1.Doğru ve Nokta Uzayda Birbirleri İle 2 Konumda Bulunabilir

4.5.2. Doğrunun Noktaya Olan Mesafesinin Bulunması

4.6. Doğruların Birbirleri İle Değişik Konumları (Doğru ?Doğru İlişkisi)

4.6.1. Paralel Konumlu Doğrular

4.6.2. Aykırı Konumlu Doğrular

4.6.3. Kesişen Doğrular

5-DÜZLEM

5.1. Düzlemin Tanımı ve Karekteristikleri

5.2. Düzlemin İzdüşümleri

5.3.Düzlemin İzleri

5.3.1.Düzlemin Yatay İzi( Düzlemin (0) Kotlu Yatay Doğrusu)

5.3.2. Düzlemin Düşey İzi ( Düzlemin ( 0) Aralıklı Alım Doğrusu)

5.3.3. Kesişen Değişik Konumlu Doğular ve Oluşun Düzlemlerin İzleri

5.4. Düzlemin Eğim Açıları

5.4.1. Düzlemin Yatay Eğitiminin Bulunması

5.4.2. Düzlemin Düşey Eğitiminin Bulunması

5.5. Çeşitli Konumdaki Düzlemler

5.5.1. Özel Konumlu Düzlemler

5.5.2. Yarı Özel Konumlu Düzlemler

5.5.3. Geliş Güzel Konumlu Düzlemler

5.6. Düzleme Ait Gerçek Büyüklüklerin Bulunması

5.6.1. Düzlem İçin Yatırma Kalırma Metodu

5.7. Düzlem ve Noktanın Birbirleri İle Konumları (Düzlem ? Nokta İlişkisi)

5.7.1. Nokta Düzlemin Yüzeyindedir

5.7.2. Nokta Düzlemin Dışındadır

5.8. Düzlem ve Doğrunun Birbirleri İle Konumları ( Düzlem ? Doğru İlişkisi)

5.8.1. Doğru Düzleme Paraleldir ( 0 /R)

5.8.2. Doğru Düzleme Paralel Değildir. (Düzlemi Deler)

5.9. Düzlemlerin Birbirleri İle Konumları (Düzlem ? Düzlem İlişkisi)

5.9.1. İki Düzlem Birbirine Paraleldir.

5.9.2. İki Düzlem Birbirini Keser

5.9.3. Kesişen İki Düzlem Arasındaki Açı (Ölçek Açı)

6- YÜZEYLERİN GENEL TANIMI ve OLUŞTURDUKLARI CİSİMLER

6.1.1. Düzlem Yüzeyler

6.2. Eğrilikli Yüzeyler

6.2.1. Tek Eğrilikli Yüzeyler

6.2.2. Çift eğrilikli Yüzeyler

6.2.3. Değişik Eğrilikli Yüzeyler

7- CİSİMLER

7.1. Düzlem Yüzeyli Cisimler

7.1.1. Prizmatik Cisimler ( Prizmalar)

7.1.2. Primatisel Cisimler (Piramitler)

7.2. Düzlem ve Eğri Yüzeyli Cisimler

7.2.1. konisel Yüzeyli Cisimler (Koniler)

7.2.2. Silindirik Yüzeyli Cisimler (Silindirler)

7.3. Dönel Yüzeyli Cisimler(Küresel Yüzeyli)

7.4. Cisimlerin İzdüşümleri

7.4.1. Özel Konumlu (Yatay,Alım ve Profil) Düzlemlere Oturan Cisimlerin İzdüşümlerinin Bulunması

7.4.2. Yarı özel Konumlu (Uç,Düşey,Eksenine Paralel ve Yer Ekseninde Geçen ) Oturan Cisimlerin İzdüşümlerinin Bulunması

7.4.3. Gelişi Güzel Düzleme Oturan Cisimlerin İzdüşümlerinin Bulunması

7.5. Cisimlerin Nokta İle İlişkileri

7.5.1. Prizma Yüzeyindeki Nokta

7.5.2. Pramit Yüzeyindeki Nokta

7.5.3. Silindir Yüzeyindeki Nokta

7.5.4. Koni Yüzeyindeki Nokta

7.5.5. Küre Yüzeyindeki Nokta

7.6. Cisimlerin Doğruları İle Konumları (Cisim ? Doğru İlişkisi)

7.6.1. Prizmayı Delen Doğrunun Delme Noktasının Bulunması

7.6.2. Pramiti Delen Doğrunun Delme Noktalarının Bulunması

7.6.3. Silindiri Delen Doğrunun Delme Noktlarının Bulunması

7.6.4. Koniyi Delen Doğrunun Delme Noktalarının Bulunması

7.6.5. Küreyi Delen Doğrunun Delme Noktalarının Bulunması

7.7. Cisimlerin Düzlemlerle Kesilmesi ve Ara Kesitlerinin Bulunması

7.7.1. Prizmanın Düzlemle Kesilmesi

7.7.2. Piramitin Düzlemle Kesilmesi

7.7.3. Silindirin Düzlemle Kesilmesi

7.7.4. Koninin Düzlemle Kesilmesi

7.7.5. Kürenin Düzlemle Kesilmesi

7.8. Cisimlerin Açınımları

7.8.1. Prizmanın Açınımı

7.8.2. Piramidin Açınımı

7.8.3. Silindirin Açınımı

7.8.4. Koninin Açılımı

7.8.5. Kürenin Yaklaşık Açınımı

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418