1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Konya Seydişehir Millet Bahçesi İhalesi 20 Şubat’ta!

Konya Seydişehir Millet Bahçesi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 20 Şubat 2020 tarihinde saat 14:30’da gerçekleştirilecek.

Konya Seydişehir İlçesi Millet Bahçesi İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. 20 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek olan ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler şu şekilde;

İhale Kayıt Numarası : 2020/28251
1-İdarenin
a) Adresi : Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası : 312 565 20 00 – 312 266 77 48

c) Elektronik Posta Adresi : mlsungur@toki.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Konvansiyonel Kalıp ile Çelik Konstrüksiyon Sistemiyle Yapılacak Olan 3.754,62 m² İnşaat Alanına Sahip Sosyal Donatılar ve 143.206,35 m² Alanda Millet Bahçesi Genel Altyapı İşleri ve Rekreasyon Alanları Yapımı İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Konya

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 300 (üç yüz) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent 06800 Çankaya / ANKARA

b) Tarihi ve saati : 20.02.2020 – 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği” nde yer alan AXVIII grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği bölümü veya Mimarlık bölümü veya Peyzaj Mimarlığı bölümü

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait tekliftir. Puanlama “Fiyat Puanı” (FP) ile “Teknik Değer Nitelik Puanı” (TDNP) olmak üzere iki kısımda yapılacak olup “Toplam Puan” (TP) ikisinin toplamıdır.

Fiyat Puanı (FP) (90 PUAN)
Fiyat puanlaması 90 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif sahibi istekli 90 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP=(Fmin/F)*90 formülü ile hesaplanacaktır.

Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
Bu formülde;

FP: İsteklinin fiyat puanı,
Fmin: Geçerli teklifler arasındaki en düşük teklif fiyatı,
F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı
ifade eder.

Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) (10 PUAN)

İstekliler, İdari Şartname’ de belirtilen ”Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler” kapsamında sundukları iş deneyim belgesi dışında 1 (Bir) adet Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği AXVIII grubunda yer alan “5. Spor ve Rekreasyon Alanları İçin Saha Tanzim İşleri veya 6. Peyzaj Sahaları Tanzim İşleri” ne ait herhangi bir iş deneyim belgesi sunacaklardır.

Bu madde kapsamında sunulan belge yeterlik için zorunlu belge olmayıp sadece fiyat dışı unsur puanı hesaplanması için kullanılacaktır.

İdari Şartname’ de belirtilen ”Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler” kapsamında sunulan iş deneyim belgesi teknik değer nitelik puanlama hesaplarında kullanılmayacaktır.

Sunulan iş deneyim belgesinin geçerliliği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin iş deneyim belgelerinin değerlendirilmesine ilişkin hükümleri çerçevesinde tespit edilecektir. Geçerliliği tespit edilen belgenin, uygulanan yapı tekniği kısmında belirtilen alanın 50.000 m² ve üzerinde olması durumunda istekli tam puan (10 puan) alacak, altında olması durumunda ise puanı doğrusal orantı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Puanlama yapılırken sadece isteklilerin teklifleri kapsamında sunacakları “Yüklenici-İş Bitirme”, “Alt Yüklenici-İş Bitirme” ve “Yüklenici-İş Durum” belgeleri dikkate alınacaktır.

İstekliler teknik değer nitelik puanı hesaplanmasında değerlendirme yapılabilmesi için “5. Spor ve Rekreasyon Alanları İçin Saha Tanzim İşleri veya 6. Peyzaj Sahaları Tanzim İşleri” nin alanları (m2) gösteren bilgi ve belgeleri teklifleri kapsamında sunacaklardır.

Örnek:
İstekli Belge Türü Uygulanana Yapı Tekniği Puanı
A isteklisi 1.belge İş bitirme 75.000 m² 10
Puanlama: 75.000 m² >50.000 m²
►Tam puan = 10
B isteklisi 1.belge İş Durum 30.000 m² 6,00
Puanlama: 10*30.000 m² /50.000 m² =6,00
►Puan = 6,00

İş ortaklığı:
İş ortaklığında her ortağın puanı ayrı ayrı hesaplanacak, ortakların puanlarının ortaklık oranları ile çarpılıp toplanması suretiyle de iş ortaklığının puanı hesaplanacaktır.

İş Ortaklığı Puanı = ∑(Firma puanı)*(ortaklık oranı)

İş ortaklığında her bir ortağın değerlendirmesi ayrı ayrı yapılacağı için; her ortak İdari Şartname’ de belirtilen ”Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler” haricinde en fazla bir (1) adet iş deneyim belgesi sunabilecektir. Örneğin 3 ortaklı bir iş ortaklığında her ortak birer adet olmak üzere toplam 3 adet İdari Şartname’ de belirtilen ”Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler” haricinde iş deneyim belgesi sunulabilecektir.

İsteklilerin sunmuş oldukları iş bitirme belgelerinde ortak olarak yer almaları durumunda, tamamladıkları alanlar o iş ortaklığındaki oranında dikkate alınacaktır.

Örnek:
İstekli Ortak Belge Türü Uygulanana Yapı Tekniği Firma Puanı Ort. Oranı

A&B&C
İş Ortaklığı A firması 1.belge İş bitirme 52.000 m² 10 60%
Puanlama: 52.000 m² >50.000 m²
►Tam puan = 10
B firması 1.belge İş bitirme 45.000 m² 9,00 30%
Puanlama: 10*45.000 m²/50.000 m²
►Puan = 9,00
C firması 1.belge İş bitirme 25.000 m² 5,00 10%
Puanlama: 10*25.000 m²/50.000 m²
►Puan = 5,00
İş Ortaklığı Puanı: 9,20 100%
∑(Firma puanı)*(ortaklık oranı) =10*%60+9,00*%30+5,00*%10
= 9,20

Ancak, iş Ortaklığınca alınan yapımı tamamlanmış “5. Spor ve Rekreasyon Alanları İçin Saha Tanzim İşleri veya 6. Peyzaj Sahaları Tanzim İşleri” ne ait herhangi bir iş deneyim belgesi sahibi firmalar ihaleye sundukları iş deneyim belgesinde belirtilen hisseleri oranında ihaleye katılmaları durumunda iş ortaklığının oranlarına bakılmaksızın değerlendirmeye alınacaktır.

Örnek1:
İstekli Belge Türü Uygulanana Yapı Tekniği Puanı
Sunulan İş Deneyim Belgesi: A & B İş Ortaklığı
( A Firması: %60-B Firması: %40 )
A isteklisi
(%60) 1.belge İş bitirme 85.000 m² 10,00

Puanlama: 85.000 m² >50.000 m²
►Tam puan = 10
B isteklisi
(%40)
Örnek2:
İstekli Belge Türü Uygulanana Yapı Tekniği Puanı
Sunulan İş Deneyim Belgesi: A & B İş Ortaklığı
( A Firması: %60-B Firması: %40 )
A isteklisi
(%60) 1.belge İş bitirme 45.000 m² 9,00
Puanlama: 10*45.000 m²/50.000 m²

►Puan = 9,00

B isteklisi
(%40)
Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. İş ortaklığında önce ortakların puanı sonrada iş ortaklığının puanı en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent 06800 Çankaya / Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak Altyapı İşlerine ait ihalelerinde (N) sınır değer katsayısı; 1,00 olarak belirlendiği 18.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418