1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Teklif Birim Fiyatlı İşler İçin Teklif Mektubu Örneği

İhale kayıt numarası: .…./……/2011

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına / SİVAS

Teklif sahibinin
Adı soyadı/ticari unvanı, uyruğu :
Tebligata esas açık adresi :
Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası :
Telefon ve faks numarası :
Elektronik posta adresi (varsa) :

İdarenizce .…./……/2011 günü ihalesi yapılacak olan ………………………………………………………………………………………………….. işine ait ihale dokümanını okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gördük, mahallin özelliklerini ve zemin şartlarını tetkik ettik, her hangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz.

1- Söz konusu işi, bu teklifin ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden KDV hariç toplam ………………………………………………T.L. (……………………… ………….. …………… …………… …………… ………………… ………… ………) bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

2- Teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarının ve mahiyetinin ihale dokümanında yer alan teknik şartnameye ve projelere uygun olduğunu kabul ediyoruz.

3- Teklifimiz, ihale tarihinden itibaren ……………… takvim günü geçerlidir.

4- 4734 sayılı Kanunun 17/d maddesi gereğince ihale konusu iş için kendimiz veya başkası adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimi beyan ediyoruz.

5- En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor ve kabul ediyoruz.

6- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

7- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.

Saygılarımızla,

Adı SOYAD/ Unvan (Kaşe)
İmza

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

300 Milyonla Fikirtepe’yi Dönüştürecek

Nuhoğlu İnşaat, 300 milyon liralık yatırımla Fikirtepe’de bin 500 konutluk karma projeye başlıyor. Dairelerin metrekaresi …