Reklamı Kapat

Sincan Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı Alacak!

Editör: SerMimar Tarih: 3 - Kasım - 2011
Sosyal Paylaşım: Paylaş facebook Paylaş linkedin Paylaş twitter

Sincan Belediyesi, kentsel yenileme (gecekondu dönüşüm) danışmanlık hizmeti alacak. Sincan Belediye Başkanlığı, hizmet alımı ihalesini bir ilanla duyurdu…

Verilen ilan şöyle;

KENTSEL YENİLEME ( GECEKONDU DÖNÜŞÜM) DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SARAYCIK VE ULUBATLI HASAN MAHALLELERİ KENTSEL YENİLEME (GECEKONDU DÖNÜŞÜM) danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değer¬lendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.

ihale Kayıt Numarası: 2011/174308

1 – idarenin

a) Adresi: Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 06930 SİNCAN ANKARA

b) Telefon ve faks numarası: 3122711269 – 3122711272

c) Elektronik Posta Adresi: sincanbelediyesi@sincan.bel.tr

ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

a) Niteliği, türü ve miktarı: ihalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları

Platformu) yer alan ön yeterlik dokümanı içinde bulunan ön yeterlik şartnamesinden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: Ankara ili, Sincan ilçesi, Saraycık ve Ulubatlı Hasan Mahalleleri

c) işin süresi: işe başlama tarihinden itibaren 180 takvim günüdür

3- On yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer: Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA

b) Tarihi ve saati: 17.11.2011 14:00

4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4,1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk

ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin

ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yöneti¬

mindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde

bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren bel¬

geler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 Sekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,

4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine

sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya

yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzen¬

lendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

4.2, Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

150000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kre¬disi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağla¬nabilir.

4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

ihalenin yapıldığı» yıldan önceki yıla ait;

a) ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli

kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun

gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir

veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlan¬

ması zorunludur.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. iş hacmini gösteren belgeler:

a) ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet

a) Toplam ciro için en az 700000 TRY (Türk Lirası)

b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet

işleri için, 430000 TRY (Türk Lirası) tutan ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan¬

lar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriter¬

lerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. iş deneyim belgeleri:

Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 700000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Anahtar Teknik Personel:

Organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:

Organizasyon Yapısını Gösteren Bilgi Formu.Kendisi veya Yönetici kadrosunun.anahtar teknik personelin ve teknik per¬sonelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi,toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi,özgeçmiş formları sunulacaktır.

Anahtar Teknik Personel: 1 Adet en az 5 yıl deneyimli Şehir Plancısı

1 Adet en az 5 yıl deneyimli Mimar

2 Adet en az 5 yıl deneyimli Harita Mühendisi

b) Teknik Personel:

2 Adet Şehir Plancısı

2 Adet Mimar

2 Adet Harita Mühendisi

1 Adet Ziraat Mühendisi

2 Adet inşaat Mühendisi

2 Adet Sosyolog veya Halkla ilişkiler Uzmanı

1 Adet Avukat

2 Adet Harita ve Kadastro Teknikeri veya inşaat Teknikeri

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler: ISO 9001:2008

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belge¬lendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir, ihale tarihi veya bu tarihten önce bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alın¬ması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir, iş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen bel¬geyi sunması yeterlidir,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1 .Halihazır Harita Yapımı veya Mülkiyet Analizi Yapımı veya Hak Sahipliği Tespiti veya Kamulaştırma Detay Alımı veya Taşınmaz Değerlemesi işleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek üzere

davet edilecektir.

6. ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad, No:7 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü 06930 Sincan/ANKARA adresinden satın alınabilir. Ön yeterliğe başvu¬racak olanların Ön yeterlik dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.ihale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2.

Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vası¬

tasıyla da gönderilebilir,

10, Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

B: 67912www.bik.gov.tr

Aranan Kelimeler:

ÖNCEKİ KONU: »
SONRAKİ KONU: « 


Yorumlara Kapalıdır.

SPONSOR

Mimari, Elektrik, Mekanik, Statik Proje