Yapı Yönetim

Şantiye Şefliği Hizmet Sözleşmesi

Taraflar
Madde 1-
………………………………. isimli/unvanlı Yapı Müteahhidi ile Şantiye Şefi olarak ………. Mühendisi/Mimar unvanlı……………….. arasında aşağıdaki şartlarla bir sözleşme düzenlenmiştir.

Bu sözleşmede taraflar Yapı Müteahhidi ve Şantiye Şefi olarak anılacaktır.

İşyeri
Madde 2
– Şantiye Şefinin işyeri ……………….. ili, ……………….. ………. ilçesi………………………………………………….. adresindeki, tapunun ………. pafta, ………. ada, ………. parsel no’suyla kayıtlı olan ve ilgili idareden alınan Yapı Ruhsatı ve eklerine göre inşa edilecek yapıdır.

Görev ve Yükümlülükleri
Madde 3-
Şantiye Şefi; yapıyı yapı denetim kuruluşunun teknik konulardaki talimatlarına uygun olarak yönetmek ve inşa ettirmekle yükümlüdür. Şantiye Şefi, yapılacak denetimler için hazırlık yaparak yapı denetim kuruluşuna bildirmek, yapı denetiminde bizzat bulunarak denetime ilişkin tutanak ve belgeleri imzalamak, yapı denetimine mani olanlar varsa bunları öncelikle yapı denetim kuruluşuna, yapı denetim kuruluşunca denetimin sağlanamaması halinde yapı denetim komisyonuna bildirmek zorundadır.

Bunun yanında Şantiye Şefi; görevinin gerektirdiği işler ile verilecek diğer görevleri, öncelik sırası ile yürürlükteki yapı denetimi hakkında kanun hükmünde kararname, imar kanunu, imar planı, yönetmelik, ruhsat ve ekleri, standart, şartname, fen ve sanat kuralları ile ilgili İdare, yapı denetim kuruluşu ve yapı müteahhidinin talimatlarına uygun olarak yapmayı taahhüt eder ve bu hizmetleri karşılığında 5 inci maddede belirtilen aylık sözleşme ücretini alır.

Sözleşme Süresi
Madde 4-
Sözleşme süresi, inşa edilecek yapının yapı ruhsat tarihinden yapı kullanma izni tarihine kadardır.

Ücret
Madde 5- Şantiye Şefine yapacağı işe karşılık, sözleşme süresince iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartlarına göre birinci yıl için brüt ………. ………. TL. aylık sözleşme ücreti ödenir.

Aylık sözleşme ücreti ilgili ayın son iş günü nakden ödenir.

Ertesi yıllarda, enflasyon oranı dikkate alınarak beher yıl için brüt ücret yeniden belirlenir. Belirlenen bu ücret aylık sözleşme ücreti kabul edilir.

Şantiye Şefine sözleşme ücreti dışında, görevi ile bu görevin iş gereklerine uygun olarak verilen diğer görevler için, bu sözleşmede belirtilenlerin (yabancı dil tazminatı, ödül, fazla çalışma ücreti, harcırah) dışında herhangi bir ad altında başka bir ödeme yapılmayacaktır.

Çalışma Saat ve Süreleri
Madde 6- Şantiye şefinin haftalık çalışma süresi 40 saattir.

Şantiye Şefi haftalık ve günlük çalışmanın şekli ve saatleri bakımından görevin ifa edildiği işyeri için tespit edilen esas, usul, saat ve sürelere ve kendisine verilen görevleri çalışma saat ve sürelerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorundadır.

İzin
Madde 7- Şantiye Şefine sözleşme süresince 20 takvim günü ücretli yıllık izin verilir. İzin verilmesinde yapım sürecinin aksamaması esas alınır.

Sosyal Güvenlik
Madde 8- Şantiye Şefi sosyal güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabidir.

Çeşitli Hükümler
Madde 9- Bu Sözleşmede yer almayan hususlarda, öncelik sırası ile Sosyal Sigortalar Kanunu, İş Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İş bu sözleşme …../…../….. tarihinde, ………. nüsha olarak düzenlenmiştir.

Şantiye Şefi
(İşçi)
Şantiye Şefinin : Adı ve Soyadı
İkametgah Adresi:

Yapı Müteahhidi
(İşveren)
Yapı Müteahhidinin : Adı Soyadı veya Unvanı
İş Adresi: