Reklamı Kapat
Sosyal Paylaşım: Paylaş facebook Paylaş linkedin Paylaş twitter

Şsnlıurfa Belediye Başkanlığı’ndan Kent Mobilyaları yerlerinin işletme hakkı 5 yıl süre ile 4 milyon TL bedelle 6 Eylül 2012 tarihinde yapılacak ihalede kiraya verilecek

kent mobilya, kent mobilyaları, şanlı urfa kent mobilyaları, şanlıurfa, urfa

Şanlıurfa Belediye Başkanlığından:

1 – Belediyemiz ve Mücavir Alan sınırları dâhilinde, mevcut ve ilave toplam 148 adet Otobüs Durağı, 157 adet Raket Reklam Panosu (CLP), yaklaşık 3000 m² reklam alınabilen yüzey içeren kent mobilyalarının yapılması, montajı, bakımı, onarımı, karşılığında, reklam materyallerinin işletme hakkı beş (5) yıl süreyle kiraya verilecektir.

2 – İhale 06.09.2012 Perşembe günü saat 15.30’da Atatürk Mah. Atatürk Bulvarı Şanlıurfa Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Kat 1 Belediye Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

3 – İhalenin toplam muhammen bedeli beş (5) Yıllık işletme süresi için KDV dahil 4.000.000,00 TL (DÖRTMİLYON TÜRK LİRASI)’dır. Ancak artırıma esas yıllık muhammen bedel KDV dahil 800.000,00 TL (SEKİZYÜZBİN TÜRK LİRASI) olup istekliler bu bedel üzerinden artırım yaparak tekliflerini vereceklerdir.

4 – Geçici Teminatı: (muhammen bedelin %3’ü) 120.000,00 TL. dir. Kati teminat ihale bedelinin % 6 sıdır.

5 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

5.1. Tebligat için imzalı kaşeli adres beyanı,

5.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,

5.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

5.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

5.3.1. Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,

5.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

5.4. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.5. Ortak girişim olması halinde tüm ortaklar ayrı ayrı 5.1, 5.2, 5.3’deki belgeler ve Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

5.6. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yada Şanlıurfa Belediyesinin Ziraat Bankası Merkez şubesi(şube kodu:0253) nezdindeki IBAN NO:TR 0300 0100 0253 3561 5633 5002 nolu hesabına yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,

5.7. İŞ DENEYİMİ: Megalight, raket pano, bilboard, otobüs durakları gibi açıkhava reklamcılığı işleriyle ilgili ihale tarihinden itibaren geriye doğru son on yıl içerisinde, en az 250.000 (ikiyüzellibin) nüfusa sahip (01.01.2012 TÜİK verilerine göre) yerleşim yerlerinden herhangi birinde ilgili idare ile en az 2 yıl süre ile sözleşmeye dayalı iş yaptığını gösteren belge. Ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin bu şartı yerine getirmiş olması yeterlidir.

5.8. Teknik Yeterlilik Belgesi (İstekliler teknik şartname çerçevesinde yapılacak kent mobilyalarından (bilboard, raket reklam panosu (CLP), megalight, otobüs durağı, megaboard) birer adet numunesini sağlam ve çalışır vaziyette Şanlıurfa Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi bahçesinde Belediyece gösterilecek uygun alana 05/09/2012 günü saat 15.00’a kadar hazır olacak şekilde teşhir edilmek üzere montajını yapacaktır. Montajı yapılan kent mobilyalarının şartnameye uygun olup olmadığı Başkanlık Makamınca oluşturulan 3 (üç) kişilik teknik komisyonca incelenecektir. Yapılacak inceleme neticesinde numuneleri teknik şartnameye uygun olan isteklilere komisyonca Teknik Yeterlilik Belgesi verilecektir. İptal edilen 09/08/2012 tarihli ihale için Teknik Yeterlilik Belgesi almış olanlar bu yeterlilik belgesiyle ihaleye katılabilirler. Ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin bu şartı yerine getirmiş olması yeterlidir. İstekliler Teknik Yeterlilik Belgelerini dış zarf içerisine koyacaklardır. Teknik yönden yeterlilik belgesi alamayan istekliler ihaleye katılamayacaklar. İhale öncesi verilen kapalı teklif zarfları da kendilerine iade edilecektir.

5.9. İdari ve Teknik şartname ücretsiz olarak Şanlıurfa Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden görülebilir veya temin edilebilir.

5.10. Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklif mektubunu içeren iç zarf.

İsteklilerin, istenilen bütün belgeleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak dış zarfın içine konularak 06/09/2012 Perşembe günü saat: 12:00’a kadar Atatürk Mah. Atatürk Bulvarı Şanlıurfa Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğü Kat 2 No: 201 Şanlıurfa adresine alındı belgesi karşılığında teslim edebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla yapılacak tekliflerin 06/09/2012 günü saat 12:00’a kadar belirtilen adrese ulaşmış olması gerekir.

Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler nedeniyle tekliflerin zamanında ulaşmaması durumunda teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

KATEGORİ: Sektörel Haberler

ÖNCEKİ KONU: »
SONRAKİ KONU: « 


Yorumlara Kapalıdır.

SPONSOR

Mimari, Elektrik, Mekanik, Statik Proje