Reklamı Kapat

İşçi Sağlığı, İş Güvenliği, İş Hukuku, İdari Şartnamesi

Editör: SerMimar Tarih: 16 - Haziran - 2011
Sosyal Paylaşım: Paylaş facebook Paylaş linkedin Paylaş twitter

TAŞERON’UN GENEL GÖREV VE SORUMLULUĞU:
TAŞERON, İŞVEREN’in vermiş olduğu işi,yürürlükteki İŞ YASASI,SOSYAL SİGOTALAR YASASI ve bu yasalara dayanılarak çıkarılmış olan bilimum tüzük, yönetmelik ve genelge hükümleri ile esas ihale makamının şart koyduğu Teknik ve İdari Şartnameler hükümlerine uygun olarak yürütecektir.

İŞVEREN, TAŞERON’un işlerini, işin yürütümüne ek olarak, İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ (İSİG) konularındada denetleyebilecek ve bu hususlarda talimat verebilecektir. TAŞERON, İŞVEREN ve yetkili personeli tarafından kendisine verilecek, gerek yazılı ve gerekse sözlü İSİG emir ve talimatlarına kesinlikle uyacaktır. Uymaması halinde ortaya çıkabilecek her türlü cezai ve hukuki sorumluluklar TAŞERON’a ait olacaktır.

TAŞERON kendine ayrılan yerde çalıştırdığı işçilerine karşı işveren olduğunda bu işi ile ilgili olarak yapılacak hertürlü İSİG, İş Hukuku Sosyal Sigortalar ve Maliye konularındaki resmi teftişlerde, teftiş makamı ve yetkililerine direkt olarak muhatap olacaktır.

TAŞERON’UN SOSYAL SİGORTALAR YASASI İLE İLGİLİ GÖREV VE SORUMLULUĞU
TAŞERON, işyerinde hiçbir şekilde sigortasız işçi çalıştırmayacaktır. İşçilerin sigorta primleri TAŞERON tarafından ödenecektir.

TAŞERON işe başlamasından sonra bir ay içinde ilgili SSK bölge veya Şube Müdürlüğüne “İşyeri Bildirgesi” verecek ve bu bildirgede İŞYERİMİZ’in TAŞERON olduğunu belirtip, işyeri dosya numarasını kullanacaktır. TAŞERON bu işyeri bildirgesinin bir kopyasını İŞVEREN’e verecektir.

İŞVEREN, TAŞERON’un aylık hakedişlerinde belli bir miktar parayı, Sosyal Sigortalar kurumuna olabilecek borçlarını düşerek ve teminat olarak kesebilecektir.

TAŞERON kendi işiyle ilgili direkt işveren durumunda olduğu için, İSİG mevzuatında belirtilen hükümlere uymamazlıkla iş kazalarının oluşumuna sebep olursa, Sosyal Sigortalar yasasının 26’ıncı maddesinde belirtilen Sosyal Sigortalar Kurumunun her türlü zarar ve masraf tutarını, olayın oluşumundaki kusuru nispetinde Sosyal Sigortalar Kurumu’na ödemek zorundadır.

TAŞERON’UN İŞ YASASI İLE İLGİLİ GÖREV VE SORUMLULUĞU:
a) TAŞERON, işe başlamasından sonra bir ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili Bölge Müdürlüğü’ne “İşyeri Bildirgesi” doldurarak müracaat ederek, böylece bu Müdürlükteki tescilini yaptırarak, kendi adına bir işyeri dosya numarası alacaktır. TAŞERON bundan sonra, adı geçen makam ile her türlü yazışmasını bu dosya numarası altında müstakilen yapacaktır.

b) TAŞERON yapmayı taahhüt ettiği işler ve bunlarla ilgili çalıştırdığı işçiler için direkt işveren durumundadır. İş yasası’nın 73 maddesi 1.fıkrası, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün 2’nci maddesi ve yapı işlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün 3’ncü maddesi gereğince, TAŞERON işyeri ve işlerinde, iş kazası ve meslek hastalığı olmaması için genel “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatında” belirtilmiş olan tüm tedbirleri bizzat almak, aldırtmak ve her türlü malzeme, araç ve techizat temin etmek,işyerinde bulundurmak ve işçilerine kullandırtmakla yükümlüdür.

c) TAŞERON ağır ve tehlikeli iş olan her türlü inşaat, yapı ve montaj işlerinde 18 yaşından küçük çocuk işçi ve kadın işçi çalıştırmayacaktır.

d) TAŞERON, işin durumuna göre baret, emniyet kemeri, iş elbisesi, iş eldiveni,koruyucu gözlük, taşlama gözlüğü, kaynakçı eldiveni, kaynakçı maskesi veya gözlüğü, emniyet ayakkabısı, çizme,yağmurluk.. gibi kişisel korunma araçları ile kendi işçileri için ilk yardım malzemesi, iş güvenliği ikaz levhaları.. gibi malzemeyi işyerinde hazır olarak bulunduracak ve bunların kullanılmasını temin edecektir.

TAŞERON bu bölümde (b) ve (d) maddelerinde belirtilen ve çalışma sahasına yönelik işçi sağlığı ve iş güvenliği kontrollerinin yapılması ve tedbirlerin alınması için bir “İş Güvenliği Görevlisi” istihdam edecektir. Bu görevliler, konu ile ilgili yetkili personeliyle koordineli bir şekilde çalışacaktır.

4- TAŞERON’UN İŞGÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ DİĞER SORUMLULUĞU:
a) TAŞERON,karayolları trafik kanunu’nun 38.maddesi gereği traktörlerde (f) sınıfı, kamyonlarda C sınıfı ehliyetli şöförler,iş makinalarında ise,(G) sınıfı ehliyetli operatörleri çalıştırmak zorundadır.

b) TAŞERON,hafriyat çalışmaları sırasında özellikle yüklemede gerek kamyonlarda,gerekse iş makinalarında gerekli tüm tedbirleri alacaktır.Yükleme ve nakliye sırasında meydana gelecek zarar ve ziyanları TAŞERON tazmin edecek ve kaza ile ilgili hasaardan da sorumlu olacaktır.

c) TAŞERON,üçüncü bir şahsa ait kamyonu veya iş makinasını kiralamış olsa dahi yine kendisi sorumlu olacaktır.İŞVEREN,üçüncü şansa veya yetkilisine muhatap olmayacaktır.

d) TAŞERON,işverence verilen talimatlara uygun olarak bariyer ve trafik işaretlerini temin edecek,bu işaretler,karayolları trafik kurallarına uygun olacaktır.

5-PERİYODİK FENNİ KONTROLLERİN YAPILMASI,RAPORLARININ TANZİM EDİLMESİ:
a)KALDIRMA ARAÇLARININ PERİYODİK KONTROLÜ:

TAŞERON kendisine ait her türlü kaldırma aracının (Mobil vinç,kule vinci,yer vinci, cereskal.. gibi) periyodik fenni kontrolünü bir makina mühendisine HER ÜÇ AYDA BİR DEFA yaptıracak, kontrol tarih ve neticeleri uygun bir kontrol raporuna kaydedilecektir. Bu raporlar ayrı bir dosyada saklanacaktır.Bir nüshası İŞVEREN’e verilecektir.

b)KOMPRESÖR VE BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROLÜ:
TAŞERON kendisine ait kompresör ve her türlü basınçlı kapların periyodik kontrolünü bir makina mühendisine HER SENEDE BİR DEFA yaptıracak, kontrol tarihi ve neticeleri uygun bir kontrol raporuna kaydedilecektir. Bu raporlar ayrı bir dosyada saklanacaktır. Bir nüshası İŞVEREN’e verilecektir.

6-YANGINA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER:
a) Taşeron işyerinde yangın çıkmaması için alınacak hertürlü koruma tedbirler alacaktır.

b) TAŞERON kendine ayrılan işyerleri için, seyyar yangın söndürme cihazları, yanmaz battaniye gibi çeşitli malzemeyi eksiksiz olarak temin edecek ve bunları işyerinin uygun yerlerine yerleştirecektir. Yangın cihazları yeterli cins ve kapasitede olacaktır.

7-MAKİNA VE TEZGAHLARDA ALINACAK TEDBİRLER:
a)Makina ve tezgahların bütün hareketli kısımları ile transmisyon tertibatları uygun koruyucular içine alınacaktır.

b)Her makina ve tezgah,yalnız o makina ve tezgahta çalışmasına müsaade edilmiş yetkili ve bilgili kişiler tarafından çalıştırılacaktır.

c)Makina ve tezgahların besleme kabloları ile topraklanma iletkenlerinin zedelenmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

8-BASINÇLI GAZ TÜPLERİNDE ALINACAK TEDBİRLER:
a)Basınçlı gaz tüpleri dolu,boş,yanıcı ve yakıcı gaz ihtiva etmelerine göre ayrı ayrı yerlerde depolanacaktır.Eğer açık sahada depolanıyorsa,üzerlerinegneş ışınlarına karşı hafif bir sundurma yapılacak ve ayrıca tüplerindevrilmemeleri için bir zincir tertibatı ile bağlanacaktır.

b)Tüplerin taşınmasında tekerlekli özel araçlar kullanılacak,zincirden bağlama elemanları bunlarda da bulunacaktır.

c)Kaynak ve kesme şalumanlarında hortumların girdikleri yerlere birer “Alev Tepme Valfı” takılacaktır.Böylece oluşabilecek geri tepmelerde alevin hortumlara ve tüplere intikal etmesi önlenmiş olacaktır.

d)Tüplerdeki basınçlı gazlar mutlaka uygun regülatörler üzerinden kullanılacaktır.Tüplere kendilerine ait regülatörler takılacaktır.

9-KAYNAK VE KESME İŞLERİNDE VE MAKİNALARDA ALINACAK TEDBİRLER:
a)Yanıcı,parlayıcı ve patlayıcı maddeler yakınında kaynak ve kesme işleri yapılmayacaktır.Bu işler yapılmadan önce yakın çevrede yangın riski doğurabilecek bir durum olup ulmadığı araştırılacaktır.Böyle bir risk varsa özel yangın tedbirleri alınarak bu işler yapılacaktır.

b)Kazanlar,tanklar gibi kapalı yerlerde yapılacak kaynak işlerinde içeriye temiz hava basılacak ve ayrıca havadan ağır olan kaynak,gaz ve buharları tabana yakın yerlerden emilerek dışarıya atılacaktır.Ayrıca işçiler uygun filtre elemanlı solunum maskeleri kullanacaklardır.

c)Elektrik kaynak makinalarının bağlantıları ve prizler sadece yetkili elektrikçiler tarafından yapılacak veya değiştirilecektir.

d)Her türlü kaynak işlerinde o kaynağın özelliğine göre yetiştirilmiş ehil kaynakçılar çalıştırılacaktır.

e)Elektrik kaynak ve kesme makinalarının elektrik redresörleri veya transformatörlerin madeni aksamları,kaçak akımlara uygun şekilde topraklanmış olacaktır.

f)Elektrik kaynak ve kesme makinalarının çıkış uçlarının veya kaynak devrelerinin birer kutbu kaçak akımlara karşı iş parçasından topraklanmış olacaktır.

10-ELEKTRİK İŞLERİ VE TESİSATINDA ALINACAK TEDBİRLER:
a)Her türlü elektrik işinin ve tesisatının,cins ve kapasitelerine göre sadece ehliyetli elektrikçiler tarafından yapılması,bakım ve işletmesinin de gene bunlar tarafından sağlanması gereklidir.Bu bakımdan TAŞERON işyerinde kurulu bulunan güç ve voltaja uygun ehliyette yetkili elektrikçi istihdam etmek zorundadır.

b)Elektrikli el aletlerinin kabloları,NYMHY standartlarında esnek ve müşterek izoleli olacaktır.Kablolar ve bağlantı yerleri sık olarak kontrol edilecek,izolasyon bozulmalarında gerekli tedbirler alınacaktır.

c)Elektrikli el aletleri tercihan çift izolasyonlu tipte olacaktır.

d)Çift izolasyonlu olmayan aletlerin topraklanmaları,topraklı fiş ve prizlerle yapılacaktır.

e)Seyyar lambalar sadece sürekli aydınlatmanın yeterli olmadığı yerlerde kullanılacaktır.Kabloları NYMHY standartlarında,esnek ve müşterek izoleli,duy kısmı ise yalıtkan bir malzeme içinde olacak,ampülü kırılmalara karşı bir tel kafes ile korunacak ve bu kafeste bir asma çengelide bulunacaktır.Kazan içlerinde,ıslak ve rutubetli yerlerde seyyar lambalar küçük gerilim ile (ençok 42 volt) kullanılacaktır.Gerilim düşürücü transformatör tehlikeli olan çalışma ortamının dışında bulunacaktır.

f)Elektrik enerjisi ile çalışan bütün makina ve tezgahların madeni aksamları kaçak akımlara karşı uygun koruma topraklanması ile topraklanacaktır.

g)Elektrik tablo ve panoları kilit altında tutulacak üzerlerinde anahtarlarını nerede ve kimde olduğunu gösteren bilgi levhaları asılacaktır.Ana şalter pano dışında olacak,kapalı konumda iken kilitlenebilen türde olacaktır.

h)Elektrik tablo ve panoları önlerinde zemine ahşap veya lastik gibi yalıtkan paspaslar konulacaktır.

ı)Seyyar uzatma kabloları,fiş ve priz sisteminde topraklılık halinin devam etmesi temin edilecektir.Monofaze sistemde uzatma kabloları üçlü,trifaze ise dörtlü olacak,kablolardaki topraklaanma iletkenleri fiş ve prizlerin topraklanma elemanlarına bağlanacaktır.Kullanılan fiş ve prizlerin topraklama elemanlarına bağlanacaktır.Kullanılan fiş ve prizler TS 40’a uygun olacaktır.

11-KALDIRMA İŞLERİ VE MAKİNALARINDA ALINACAK TEDBİRLER:
a)Malzemenin kaldırması,taşınması,istiflenmesi ve depolanmasında genellikle mekanik araçlar kullanılacaktır.

b)Hertürlü kaldırma makinaları ve araçları,sadece o makina ve araçta yetkili kılınmış,ehil operatörler tarafından kullanılacaktır.Yağcılar,bakımcılar ve öteki işçiler gibi yetkisiz personelin bu araçları kullanmaları kesinlikle yasaktır.

c)Vinç operatörü,tek başına hiçbir kaldırma işlemi yapmayacaktır.Kendisinden iş talep eden bir kişi veya grup ile çalışacaktır.Operatör vinci ehil bir işaretçiden alacağı özel işaretlere göre vince kumanda edecektir.

d)Vinç operatörü ve kaldırma işine nezaret eden yetkili şahıs vincin her pozisyonundaki kaldırma kapasitesini ve ayrıca kaldıracağı yükün toplam ağırlığını iyi bir şekilde bilecektir.Kaldırma araçları kesinlikle kaldırma kapasiteleri üzerinde kullanılmayacaktır.Kaldırılacak malzemenin ağırlığına ayrıca kanca blokları,kaldırma esnasında kullanılan çelik sapan ve zincirler ve eğer varsa çeşitli kaldırma aparatlarının ağırlıklarıda ilave edilecektir.

e)İşaretçi vinç operatörü tarafından kolayca görülebilecek yerde duracaktır.Eğer operatör ile işaretçi birbirlerini göremiyorlarsa,hem bu işaretçiyi ve hem de operatörü görebilen ikinci bir işaretçi kullanılacak veya haberleşme telsiz ile yapılacaktır.

f)Zincirler,boyları %5’den fazla uzadıklarında ve bakla(halka)et kalınlığı’nda %25’I aşan meydana geldiğinde kullanılmayacaktır.

g)Kelepçe ile çelik halat gözü yapılmasında göze mutlaka bir metal buat konulacak ve enaz üç adet kelepçe,somunlu sıkma noktaları yükü taşıyan uzun halat tarafında olacak şekilde ve halat çapının 6 katı aralıklarla yerleştirilecektir.

h)Mobil vinç ve iş makinalarında kullanılmaya hazır bir yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır.

12-DÖŞEMELERE KARŞI ALINACAK İŞ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ:
a)Aşağısında 2 metreden daha fazla bir boşluk bulunan,kayma ve düşme tehlikesi olan yerlerde çalışanlar,çatı malzemesi döşeyen veya sökenler,oluk ve her türlü dış boya işleri yapanlar,asma iskele ve seyyar iskele üzerinde çalıştıranlar,vinçlerin kovalarını bina katlarına alanlar ile lağım,galeri ve benzeri derinliklerde çalışanlar mutlaka EMNİYET KEMERİ kullanacaklar ve kemerlerinin kancalarını tercihen bel hizasındanyük arasında sağlam bir yere takacaklardır.

b)İşçilerin emniyet kemerinin kancalarını takacakları yerler uygun bir şekilde gerçekleştirecektir.Çatının veya binanın yatay kirişlerinde yapılan çalışmalarda,belli sağlam dikmeler arasına yatay çelik can halatları gerilecektir.İşçiler emniyet kemerlerinin kancalarını bu halatlara geçirerek ve hat boyunca emniyetli olarak yürüyebileceklerdir.

c)Hertürlü asma iskele ve sepetlerde yapılan çalışmalarda,çalışan herbir işçi için ayrı birer kendir can halatı yukarıda sağlam yerlere takılarak aşağıya sarkıtılacak ve altlarına uygun bir ağırlık takılacaktır.İşçiler bellerindeki emniyet kemerlerinin kancalarını bu can halatları üzerinde bulunanemniyet kilitlerine veya halat kavrama teçhizatlarına,eğer bunlar yoksa halat üzerindeki belli aralıklarla yapılan halatgözlerine takacaklardır.

d)40-50 km/saat’in üzerindeki rüzgar hızlarında,zeminin kaygan ve buzlu olması halinde,yüksekte yapılan her türlü montaj,bakım ve onarım çalışmaları durdurulacaktır.

e)Yüksek kodlarda bulunan çalışma yerlerine emniyetli bir şekilde çıkış ve iniş sağlayacak yollar veya merdivenler olacaktır.Yüksek iskelelerde de uygun merdivenler bulunacaktır.

13-SEYYAR MERDİVENLERDE ALINACAK TEDBİRLER:
a)Seyyar merdivenlerin ayaklarına kaymamaları için kullanma yerlerine göre tırtıllı veya dişli demir veya lastik pabuçlar takılacaktır.Ayrıca merdivenler dayama noktalarına,sabit bir yere kalın tel veya sağlam kendir halatla bağlanacaktır.Basamakları en az 30 cm,genişliği en az 55 cm.olacaktır.

b)4 metreden uzun seyyar merdivenler,çelik boru veya profilden yapılacaktır.Ancak bunlar enerjili hatların veya cihazların yakınında kullanılmayacaktır.

c)Seyyar merdivenler aşağıda belirtilen işler ve maksatlar için kullanılmayacaktır.
-Büyük ve önemli işlerde(mesela bina cephesi sıva,boya ve benzeri işlerde
-8 metreden daha yüksek merdivene ihtiyaç gösteren işlerde.
-Taş ve tuğla duvar örme,izolasyon malzemesi kaplama işlerinde,
-Asma iskelede taban döşemesi olarak.
-Geçitlerde köprü olarak.

14-YAPI İŞLERİNDE ALINACAK GENEL GÜVENLİK TEDBİRLERİ:
a)Yapı işlerinin gündüz yapılması esastır.Karanlıkta veya gece çalışmasının gerekli veya zorunlu bulunduğu hallerde,çalışma yerinin ve geçitlerinin yeterince ve uygun şekilde aydınlatılması gereklidir.

b)Yapı alanı içindeki tehlikeli kısımlar,açıkça sınırlandırılacak ve buralar görünür şekilde yazılmış uyarma levhaları konulacak ve geceleri kırmızı ışıklarda aydınlatılacaktır.

c)İnşa edilmekte olan binalardaki kat taban boşlukları etrafına düşmelere karşı korkuluk yapılacak veya uygun kapaklarla buraları kapatılacaktır.

d)Merdiven ve merdiven sahanlıkları etrafına düşmelere karşı uygun geçici korkuluklar yapılacaktır.

e)Asansör boşlukları ise üst ve ara korkuluk olmak üzere iki korkulukla korunacaktır.

f)Alet,parça ve malzeme gibi cisimleri n düşmesi muhtemel yerlerde çalışacak işçilere baret verilecektir.

15-YAPI İSKELELERİNDE ALINACAK TEDBİRLER:
A-GENEL TEDBİRLER:

a)Yapı iskeleleri,sadece sorumlu ve yetkili teknik elemanın gözetimi altında tecrübeli iskelecilere,iskele ölçüleri ve malzeme özellikleri göz önünde bulundurularak kurdurulacak ve sökülecektir.

b)İskeleler ve her türlü müştemilatı azami yükün en az 4 katı ağırlığa,asma iskelelerde ise taşıyıcı halatlar azami yükün en az 6 katı ağırlığına dayanabilecek kapasitede olacaktır.

c)İskele yakınında vinç veya benzeri makinaların kullanılması halinde,yükleri iskeleye takılarak iskelenin yıkılmasına engel olacak tedbirler alınacaktır.

d)İskelelerde mutlaka ara ve üst korkuluk bulunacaktır.Ara korkuluğun yükseklik tabandan itibaren 53 cm.,üst korkuluğun ise 106 cm.olacaktır.

e)İskelelerde iki dikme arası,yük taşıyan iskelelerde 240 cm’den,yük taşımayan iskelelerde ise 300 cm’den fazla olmayacaktır.

f)İskelelerde köprü görevi görecek geçitler,60 cm.’den dar olmayacaktır.ayrıca korkuluklarıda bulunacaktır.

g)İskele üzerinden çalışan işçiler,düşmelere karşı emniyet kemeri kullanacaklar,kemer kancalarını sağlam yerlere takacaklardır.

B-İSKELE KALASLARININ ÖZELLİKLERİ:
a)Kalas olarak kullanılacak keresteler,düzgün,sıkı dokulu,çıralı ve sağlam olacak,üzerlerinde fazla budak bulunmayacaktır.Keresteler belli bir ağırlık testine tabi tutulacak ve ondan sonra kullanılacaktır.

b-İskele kalaslarının kesidi en az 5.20 cm. Olacaktır.Boyları ise 3-3,5-4 metre olabilir.

c-Kalaslar,uzunluğu doğrultusunda eksiz,yanyana ve aralıksız olarak konulacaktır.Kalaslar her iki uçta mesnetleri ötesine enaz 15 cm ve en fazla da 30 cm kadar geçebilecektir.

d-İskele kat platformu olarak enaz iki adet 5.20 veya 5.25 kesidinde kalas kullanılacak ve bunlar birbirlerine alttan 60 cm’de bir enine 2.5.5 cm kesidinde çıtalarla bağlanacaktır.Kalasların kaynaması için,ahşap iskelelerdeyatay mesnetlere çivi çakılarak,çelik borulu iskelelerde ise en az 3mm.çapındaki tellerle borulara tutturulacaktır.

C-AHŞAP İSKELELERDE ALINACAK TEDBİRLER:
a)Ahşap iskele yapımında,tamir edilmiş veya boyanmış kereste ve tahtalar kullanılmayacaktır.Kerestelerin kesitleri,taşıyacakları yüke uygun olaral seçilecektir.

b)Yük taşımayan ahşap iskelelerde,8 metre yüksekliğe kadar olan iskele dikmeleri 8.8 cm.,8-24 metre yükseklik arasında ise bu dikmeler 10.10 cm kesitten daha küçük olmayacaktır.

c)Dikmeler uç uca eklenecek,kesitleri birbirine eşit olacak,dört yüzüne aynı genişlikte ve enaz 70 cm uzunluğunda ve 2.5 cm kalınlığında sağlam kerestede yapılmış ek tahtalar uzun çivilerle çakılacak veya büyük civata (bulon)kullanılacaktır.

d)Rampa ve geçitleer 80 cm’den,üzerlerinden yük geçirilenler ise 125 cm’den dar olmayacak,korkuluklu yapılması halinde eğim en fazla 25 derece olacak ve üzerine 40 cm’de bir kendi genişliği kadar çıtalar çakılacaktır.

D-ÇELİK BORULU İSKELELERDE ALINACAK TEDBİRLER:
a)Çelik borulu iskelelerde kullanılacak bütün boru,kelepçe ve madeni kısımlar mevcut standartlara uygun olacaktır.

b)Düşey ve yatay borulardaki ek’ler en çok 6 metrede bir yapılacaktır.

c)Boru başlarının zemini bozmaması veya yumuşak zemine gömülmemesi için,özel olarak yapılmış metal papuçlar boru altlarına geçirilecektir.

E-İSKELE SÖKÜMÜNDE ALINACAK TEDBİRLER:
a)Sökülmüş olan malzeme,hangi yükseklikten olursa olsun,aşağıya doğru atılmayacaktır,iki yerinden bağlanarak dengeli bir şekilde indirilecek ve uygun bir yere istif edilecektir.

b)İskele inşa edilirken olduğu gibi,sökülürkende işçiler mutlaka emniyet kemeri takılacaktır.

F-ASMA İSKELELERDE ALINACAK TEDBİRLER:
a)Asma iskelelerin kurulması ve ilk çalıştırılması yetkili teknik elemanların nezaretinde yapılacaktır.

b)Asma iskelelerin aşağı ve yukarı hareketini sağlayan majkina,techizat ve tirforların kullanılmaya elverişli olup,olmadıkları önceden yetkili bir eleman tarafından kontrol edilecektir.Ayrıca bu araçlarda üç ayda bir periyodik kontrole tabi tutulacaktır.

c)Asma iskelelerin taşıyabilecekleri azami yükler,yetkili teknik elemanlar tarafından tespit eddilecek,bu yükler ikazz levhaları ile görünür yerde ilan edilecek,iskeleler daha fazla yüklenmeyecektir.Genelde asma iskele üzerinde 3 kişiden fazla kişi bulunmayacaktır.

d)Asma iskele üzerinde çalışaan her işçi,ayrı birer minimum 16 mm çapında kendi can halatları sallandırılacak tır.Bu halatlar yukarıda sağlam yerlere uygun biçimde bağlanacak ve düşey durmaları için alt taraflarına birer ağırlık konacaktır.İskele üzerindeki işçiler bellerindeki emniyet kemerlerinin kancalarını bu can halatlarına uygun kavrama elemanları veya kilitleri vasıtasıyla takacaklardır.

Bu aparatların bulunmaması halinde,halat üzerinde belli aralıklarla gözler yapılacak ve kancalar bu gözlere takılacaktır.

e)Asma iskele çalışan işçiler,yukardan düşebilecek parçalara karşı başlarını barat ile koruyacaklardır.

f)Asma iskelelerin korkuluklarının yüksekliği 106 cm. Olacak,ayrıca ara korkuluk ihtiva edecek,eteklik ise enaz 15 cm. Olacaktır.

g)Asma iskeleyi taşıyacak çelik halatların güvenlik katsayısı enaz 6 olacak,bu halatlarda ek yeri ve bağlantı bulunmayacaktır.

h)Asma iskele vinç çerçevesine platformun iç ve dış kirişlerinde bağlayacak civataların çapı 5/8 inch (1.58 cm)’den küçük olmayacaktır.

ı)Asma iskele platform genişliği 80 cm’den daha az olmayacaktır.

G- SIPA İSKELELERDE ALINACAK TEDBİRLER :
a) Sıva ve hafif işler için kullanılacak sıpa iskelelerde aşağıdaki özellikler bulunacaktır.
# İskele genişliği 50 cm ‘den az, yüksekliği 120 cm’den çok
# Platformların kalınlığı 50 cm’den ve genişliği 40 cm’den az
# İskele kirişleri ve bacakları 5×10 cm kesidinden küçük
# Takviye için kullanılacak çapraz ve düz bağlantılar 2.5×10 cm , kesitinden küçük olmayacaktır.

b) Duvar veya ağır işler için veya 120 cm’den yüksekte yapılacak işlerde kullanılacak sıpa iskelelerde şu özellikler bulunacaktır.
# Genişliği 125 cm’den az,
# Yüksekliği 300 cm’den çok,
# Platform kalınlığı 5 cm’den az,
# İskele ve bacak kirişleri 10×10 cm veya 5×10 cm kesitinden küçük,
# Takviye çaprazlar 2.5×15 cm veya 5×10 cm kesitinden küçük olmayacaktır.

16- KAZI İŞLERİNDE ALINACAK TEDBİRLER
a) Kazı işlerinin yapılacağı yerlerde, elektrik kabloları, gaz ve su boruları, kanalizasyon ve benzeri tesisatın bulunup bulunmadığı önceden araştırılacak ve gerekli tedbirler alınacaktır. Enerjili hatların enerjileri kazı işleminden önce mutlaka kesilecektir.

b) Kazı sırasında, zehirli ve boğucu gazların bulunduğu anlaşılırsa işçiler derhal tehlikeli bölgeden uzaklaştırılacak, gaz çıkışı önlenecek, biriken gaz boşaltılmadıkça çalışılmayacak veya temiz hava takviyeli solunum maskeleri kullanılacaktır.

c) Kazı işleri yukarıdan aşağıya doğru ve toprağın dayanıklılığı ile orantılı bir şev (eğim) verilerek yapılacaktır.

d) Kazıdan çıkan toprak kayma ve göçmelere mani olmak üzere toprak cinsinin gerektirdiği uzaklığa atılacaktır. Genelde bu mesafe 60 cm’den az olmayacaktır. Bunun mümkün olmaması halinde kanalda tahkimat yapılacaktır.

e) Şevsiz yapılmak zorunda olan 150 cm’den daha derin kazılarda, yan yüzler uygun şekilde desteklenmek suretiyle tahkim olunacak, kalas başları kazı üst kenarlarından 20 cm yukarıya kadar uzatılacaktır. Ayrıca bu tip kazalarda emniyet iniş ve çıkışı temin edecek merdivenler bulunacaktır.

f) derin kuyu ve lağım çukurlarında yapılacak çalışmalarda işçiler emniyet kemerleri, baret, lastik çizme, iş eldiveni ve gerektiğinde temiz hava takviyeli solunum maskesi kullanılacaktır.

g) Çeşitli gazların hava ile patlayıcı karışım meydana getirebileceği yeraltı işlerinde açık alevli lamba ve cihazlar kullanılmayacaktır. Burada kapalı tip seyyar aydınlatma lambaları kullanılacaktır.

17 – BETONARME KALIBI YAPIM SÖKÜM İŞLERİNDE ALINACAK TEDBİRLER
a) Bu işlerde çalışan işçiler baret, emniyet kemeri, iş eldiven,… gibi kişisel korunma araçlarını mutlaka kullanacaklardır. Özellikle kalıpların sökülmesinde baret giyilecek, 3 metreden daha yüksek yerlerde düşme riski altında , kalıp ilerinde çalışanlar paraşüt tipi emniyet kemeri takacaklardır.

b) Kalıp işlerinde kullanılan seyyar merdivenler eksiz ve basamak araları eşit (en çok 30 cm) olacaktır. Bunlar kaymaması için üst taraflarından tel veya halat ile sağlam yerlere bağlanacaktır.

c) Betonarme kalıplarının kiriş kanatları dış (boşluk) taraflarından çakılmayacak , iç taraftan çakılacak, zorunlu hallerde gerekli güvenlik tedbirleri alınarak (korkuluklu iş iskelesi yapmak, güvenlik ağı germek veya emniyet kemeri takmak) boşluk tarafından çalışabileceklerdir.

18 – İNŞAAT YER VE DAM VİNÇLERİNDE ALINACAK TEDBİRLER
a) Yer vinçlerinin topraklanması lokal olarak yapılacaktır. Topraklanma besleme kablosu üzerinden değil, bağımsız olarak yapılacaktır. Bunun için tercihen bakır çubuk veya galvanizli su borusu topraklama elektrodu olarak kullanılacak, bu elektrodun bir karışlık kısmı toprak üzerinde bırakılacaktır. Böylece bu elektrodun vinçle beraber yerden çıkarılacak taşınması temin edilecektir. Elektrod en az 16 mm2 kesitli bir toprak iletkeni ile vincin boyası kazınan madeni aksamına pullu ve civatalı bağlanacaktır.

b) Dam vinçlerinin topraklanmasıda tercihan yukarıdaki gibi yapılacaktır. Ancak binanın çok yüksek olması halinde, besleme kablosundaki topraklama iletkeni ile yapılacaktır.

c) Vinçleri kullanan işçiler mutlaka baret, lastik eldiven, iş elbisesi, lastik ayakkabısı kullanacaklardır. Dam vincini kullanan işçi, düşmelere karşı emniyet kemerini ayrıca kullanacaktır. Bu işçinin emniyet kemerini takması için sağlam bir düzenek yapılacaktır. Bunun için teleskopik bir kalıp dikmesi çok iyi bir şekilde yaklaşık 1.5 m geriye sıkıştırılacak, emniyet kemerinin kancası buraya takılacaktır.

d) Yer vinçlerinin kayış kasnakları üzerine saçtan uygun koruyucular takılacaktır.

e) Dam vincin üst limit switch görevini yapan bir düzeneği bulunacak, böylece kovanın vince çarpması önlenmiş olacaktır.

f) Vinçlerde kullanılacak çelik halatın çapı 12 mm’den az olmayacaktır. Vinç tamburu yuvalarıda bu çaptaki halatı emniyetli bir şekilde alacaktır.

g) Vinç kova kancasında mutlaka emniyet mandalı bulunacaktır.

h) Kova kancasına takılacak halatın gözlü uç kısımda mutlaka metal buata bulunacak, en az üç adet klemens bulunacak, somunu sıkma noktaları yükü taşıyan uzun (canlı) halat ucunda olmak üzere takılacaktır. Klemensler halat çapının altı katı aralıklarla yerleştirilecektir.

i) Dam vincinin tesbit edildiği kolon ahşap ise, kesiti 20×20 cm’den küçük olmayacak ve kolon sağa sola yalpa yapmayacak şekilde tesbit edilecektir.

j) Vinç kovalarının zeminde indiği yerlerin üç tarafı geçici barikatlarla çevrilecek ve tehlikeli olan bu sahaya girişler böylece engellenecektir. Bu sahanın güvenliğinden vinç operatörü sorumlu olacaktır.

k) Vinç kovalarına malzeme veren işçiler, baş yaralanmalarına karşı öncelikle baret giyecekler ve ayrıca lastik çizme , iş elbisesi, iş eldiveni kullanacaklardır.

l) Yer vinçlerinin iki tarafına, kaldıracağı azami yükün iki katı ağırlığında blok ağırlıklar konacaktır.

Aranan Kelimeler:

ÖNCEKİ KONU: »
SONRAKİ KONU: « 


Yorumlara Kapalıdır.

SPONSOR

Mimari, Elektrik, Mekanik, Statik Proje